Bieżące inwestycje MZGOK

12 kwietnia spotkałem się w siedzibie naszej spółki miejskiej z Henrykiem Drzewieckim – Prezesem MZGOK Sp. z o.o. oraz Dariuszem Cieplińskim – Kierownikiem Sortowni by porozmawiać o bieżących inwestycjach w zakładzie.

Gospodarka Odpadami Komunalnymi to branża szybko rozwijająca się, która z biegiem czasu coraz dokładniej wykorzystuje potencjał znajdujący się w odpadach (surowcowy i energetyczny). Rozwój technologii przetwarzania odpadów stymulowany jest przez wprowadzanie coraz bardziej restrykcyjnych przepisów prawnych w tym zakresie. To w konsekwencji wymusza na zakładach gospodarującymi odpadami ciągły rozwój i prowadzenie dużych inwestycji.

W MZGOK Sp. z o.o. nieprzerwanie od wielu lat realizowane są z sukcesem inwestycje pozwalające spełnić narzucone przez UE i polskie prawodawstwo wymogi prawne. Aktualnie w spółce prowadzona jest inwestycja dot. rozbiórki starej przestrzeni magazynowej i wybudowanie w tym miejscu nowego kompleksu boksów magazynowych, który będą spełniały bardzo rygorystyczne wymogi prawne. W szczególności realizację tej inwestycji wymusiło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Wprowadzone przepisy wymuszają dostosowanie przestrzeni magazynowej by działalność była w jak najmniejszym stopniu uciążliwa dla środowiska naturalnego oraz dla otoczenia zakładu i przede wszystkim bezpieczna.
Nowa przestrzeń została tak zaprojektowana aby wszystkie magazynowane odpady znajdowały się w zadaszonych boksach z murami spełniającymi wymogi ochrony przeciwpożarowej. Na przestrzeń magazynową składają się cztery boksy oddzielone od siebie tzw. „ogniomurami”. Jeden z boksów jest zamykany i przeznaczony do magazynowania odpadów z papieru i tektury tzw. „niebieski worek”. Pozostałe dedykowane są dla odpadów z tworzyw sztucznych tzw. „żółty worek”.
Ze względu na specyficzne wymogi przeciwpożarowe dla magazynowania odpadów palnych ściany zewnętrzne magazynu będą ścianami przeciwpożarowymi wysokiej klasy odporności ogniowej. W bezpośredniej odległości od magazynu zostanie zamontowany kolejny hydrant przeciwpożarowy do celów gaszenia oraz obiekt zostanie zabezpieczony specjalnym punktem ze sprzętem gaśniczym. Plac będzie monitorowany całodobowo z wykorzystaniem przemysłowego monitoringu wizyjnego. Wzdłuż placu będzie przebiegać droga pożarowa. Wszystkie te kwestie spowodują, że nowa przestrzeń magazynowa będzie spełniać wszystkie rygorystyczne wymogi prawne.
Pojemność całkowita nowej przestrzeni magazynowej wynosić będzie 540 ton tzw. „odpadów palnych”. W trybie postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, którym została firma Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z Ciążenia, który zrealizuje przedmiot umowy za kwotę 2 826 807,18 zł brutto.

Udostępnij na: