Dodatek węglowy – Już można składać wnioski! Zobacz gdzie i jak to zrobić?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

UWAGA! Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego choćby ze względów humanitarnych.

Dodatek węglowy – ile wynosi?

Zgodnie z ustawą wysokość dodatku węglowego została ustalona na kwotę 3 tysięcy złotych. Dodatek węglowy będzie przyznawany bez kryterium dochodowego, tj. we wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów swoich i innych członków rodziny.

Pieniądze zostaną wypłacone na wskazane w złożonym wniosku o dodatek węglowy konto bankowe.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski będzie można składać:
– osobiście w siedzibie MOPR, ul. Przyjaźni 5, pokój nr 18, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00,
– w formie pisemnej, wysyłając wniosek na adres MOPR, 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5,
– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP MOPRu  – sprawy ogólne – pisma do urzędu

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek węglowy – od kiedy można składać wnioski?

W dniu 16 sierpnia 2022 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określające wzór wniosku o dodatek węglowy.

Do kiedy można składać wnioski o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, Ośrodek, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5 oraz pod numerami telefonów: 63 24 99 610, 63 24 99 654, 63 24 99 662, 63 24 99 663

Udostępnij na: