MZGOK sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP/ONZ

1 marca 2023 roku o godzinie 10.00 MZGOK Sp. z o. o. w Koninie stał się sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP/ONZ.

– Jesteśmy spółką świadomą ekologicznie, w której wszelkie działania są realizowane z troską o kwestie środowiskowe, a jakość prowadzonych procesów stanowi priorytet firmy.
Mając na uwadze powyższe – w 2022 roku wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 i określiliśmy nasze priorytety w Polityce środowiskowej spółki, stworzyliśmy rejestr aspektów środowiskowych, określiliśmy działania jakie należy podjąć w celu minimalizacji zagrożeń i negatywnego wpływu na środowisko. Określiliśmy do realizacji cele środowiskowe na lata 2022 i 2023.
W 2022 roku gościliśmy Komisję Ochrony Środowiska Naczelnej Organizacji Technicznej. W uznaniu zasług zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w Akademii Czystszej Produkcji prowadzonej przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji. W celu realizacji założeń Akademii został powołany zespół ds. czystszej produkcji, który przygotowuje projekt „Doskonalenia procesu spalania poprzez modernizację systemu oczyszczania spalin i pomiaru emisji wpływającą na optymalizację procesu spalania i redukcję amoniaku oraz tlenków azotu”. W ramach Akademii określony zostanie także ślad węglowy dla ZTUOK. Dotychczas jesteśmy jedynym zakładem branży odpadowej, który uczestniczy w Akademii. Akademia daje nam możliwość wpisu do dwóch rejestrów dla firm odpowiedzialnych ekologicznie i społecznie.
Pierwszy z nich to Rejestr Świadectw Czystszej Produkcji – uczestnicy Akademii uzyskują wówczas dyplomy Ekspertów Czystszej Produkcji a Spółka Świadectwo Czystszej Produkcji.
Drugi – bardziej zaawansowany to Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Zyskał on uznanie polskich władz i obecnie funkcjonuje pod przewodnictwem Wiceministra Klimatu i Środowiska oraz pod patronatem m.in. Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Dzisiaj w ramach uczestnictwa w projekcie podpisywana jest Międzynarodowa Deklaracja Czystszej Produkcji UNEP/ONZ (Program środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych), która jest dobrowolnym, publicznym zobowiązaniem się do praktykowania i rozpowszechniania strategii Czystszej Produkcji, czyli działań dotyczących zapobieganiu zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródła ich powstawania oraz promowaniu wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych organizacjach.
Wszystko po to aby nasze otoczenie było choć trochę czystsze, a firmy przekonały się, że ochrona środowiska może być dla nich opłacalna – nie tylko z wizerunkowo ale także dzięki oszczędnościom (np. wody, energii, ograniczeniu emisji do powietrza, co skutkuje mniejszymi opłatami).
Powyższa deklaracja została podpisana w Polsce już przez 322 podmioty, w tym władze lokalne i regionalne (40), organizacje pośredniczące/pomocnicze (22) oraz przedsiębiorstwa (260).
Dzisiaj stajemy się pełnoprawnym sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP/ONZ – skomentował po podpisaniu deklaracji Henryk Drzewiecki, Prezes Zarządu MZGOK Sp. z o. o. w Koninie.

Tekst deklaracji pod którą podpisał się Henryk Drzewiecki w imieniu naszej spółki miejskiej:

Udostępnij na: