Oby nie ucierpiały kolejne nasze zabytki…

Oskar Radke przekazał mi ostatnio informację, że prawdopodobnie ruszają prace związane z zabudową mieszkalną na terenie dawnej Rektyfikacji Spirytusu i Fabryce Wyrobów Wódecznych Szpilfogla i Waldmana, późniejszej Rektyfikacji Państwowego Monopolu Spirytusowego w Koninie przy ulicy Kolskiej i 3 Maja.

Potwierdziłem tę informację i faktycznie prace ruszają, wróćmy do mojego zapytania sprzed roku do Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu nt. pojawiających się w mediach informacji o powstaniu tam zabudowy mieszkalnej, odpowiedzi udzielił mi Kierownik Delegatury w Koninie Grzegorz J. Budnik:

„Szanowny Panie, w nawiązaniu do Pańskiego maila z dnia 10. 01. 2021 r. i w związku z Pańskimi zapytaniami, uprzejmie proszę o przyjęcie do wiadomości przedstawionych poniżej informacji:
I. W części dotyczącej Zespołu Zakładu Rektyfikacji Spirytusu Szpilfogel & Waldman w Koninie, ul. 3 Maja 53 i ul. Kolska, działki nr 527/5 i 527/18
1. Dom, usytuowany przy ul. 3 Maja 53 w granicach działki nr 527/5, a także budynek rektyfikacji południowy, kotłownia wraz z kominem kotłowni, usytuowane przy ul. Kolskiej w granicach działki nr 527/18, z historycznego zespołu Zakładu Rektyfikacji Spirytusu Szpilfogel & Waldman w Koninie, ujęte są w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków – w załączeniu mapa z lokalizacją nadmienionych budynków. Nadto wskazana wyżej nieruchomość znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego miasta Konina. A zatem historyczne zagospodarowanie wyżej wymienionej strefy, w tym historyczne rozplanowanie dawnego zespołu Zakładu Rektyfikacji Spirytusu Szpilfogel & Waldman oraz wskazane wyżej historyczne budynku w częściach zewnętrznych (historyczna kompozycja bryły, historyczna forma dachu oraz historyczna kompozycja elewacji), wchodzące w skład nadmienionego zakładu przemysłowego, podlegają prawnej ochronie konserwatorskiej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e oraz art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późniejszymi zmianami).
2. W 2019 i w 2020 roku organ ochrony zabytków prowadził na wniosek Prezydenta Miasta Konina dwa postępowania administracyjne w sprawie uzgodnienia, w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami), możliwości rozbiórki kilku budynków znajdujących się na terenie historycznego zespołu Zakładu Rektyfikacji Spirytusu i zakończyły się te postępowania uzgodnieniami rozbiórki wskazanych we wnioskach budynków. Postępowania te nie dotyczyły jednakże wskazanych wyżej budynków podlegających prawnej ochronie konserwatorskiej.
3. Nie przedkładano organowi ochrony zabytków koncepcji nowego zagospodarowania terenu historycznego zespołu Zakładu Rektyfikacji Spirytusu oraz jego otoczenia. Niezależnie od tego wskazać należy, że koncepcja taka, przedłożona w przyszłości, uwzględniać będzie musiała konieczność zachowania wskazanych wyżej historycznych budynków, adaptacji tychże budynków uwzględniającej ich wartości zabytkowe, a także zachowania historycznego rozplanowania przedmiotowego zakładu przemysłowego.”

Oby udało się pięknie wkomponować w powstającą zabudowę elementy zabytkowe, by nie ucierpiały one podczas prac, by nie podzieliły losu brykietowni, młyna, olejarni, dbajmy o nasze konińskie zabytki, tak wiele z nich zniknęło z pejzażu naszego miasta…

Dzięki zdjęciom z drona z 2019 roku autorstwa Airfotovideo zobaczmy jak teren wyglądał w tamtym czasie:

Rzućmy też okiem na zdjęcia przesłane przez Oskara Radke:

Tomek Biedziak

 

 

 

Udostępnij na: