Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie – weryfikacja zainteresowania!

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania się osób zainteresowanych udziałem w Programie Priorytetowym Ciepłe Mieszkanie

W związku z realizacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Programu Priorytetowego pn. Ciepłe Mieszkanie, informuję o możliwości zgłaszania się osób zainteresowanych udziałem w programie. Zgłoszenia mają na celu weryfikację zainteresowania mieszkańców udziałem w programie i oszacowanie wysokości środków, o które Miasto Konin będzie aplikowało na jego realizację.

1. Program jest skierowany do:
– osób fizycznych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120.000,00 zł,
– posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (tj. budynku w którym wydzielono przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).

2. Program umożliwia uzyskanie dofinansowania do:
– demontażu nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakupu i montażu nowego ekologicznego źródła ciepła (tj. pompy ciepła, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet, ogrzewania elektrycznego, lub podłączenia lokalu do węzła cieplnego) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu),
– dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu),
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji co i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,
– zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
– wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

3. Elementy zgłoszenia:
– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania wraz z adresem nieruchomości, której ma dotyczyć przedsięwzięcie,
– dane kontaktowe tj. numer telefon, adres e-mail,
– rodzaj planowanego do zainstalowania źródła ciepła oraz wskazanie czy przedsięwzięcie będzie zawierać elementy dodatkowe tj. demontaż starego źródła ciepła, instalacja co i/lub cwu wymiana okien, drzwi.

4. Zgłoszenia należy składać:
– osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2 62-500 Konin,
– elektronicznie na adres e-mail: srodowisko@konin.um.gov.pl

5. Zgłoszenie zainteresowania nie obliguje do późniejszego udziału w programie.

6. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 09.12.2022 r.

7. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu (63) 240-13-55, (63) 240-11-62 lub (63) 240-11-67 oraz kierując pytania na adres e-mail: srodowisko@konin.um.gov.pl

Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski

Udostępnij na: