Administrator nieruchomości, oferta pracy Miejskiego TBS!

Zarząd Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie ogłasza nabór na stanowisko ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCI.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. wykształcenie średnie/wyższe preferowane techniczne, administracyjne, zarządzanie
nieruchomościami,
2. znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, a w szczególności ustaw: o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, o własności lokali, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, prawo budowlane.

WYMAGANIA DODATKOWE

1. znajomość pakietu MS Office,
2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku oraz brak
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej 3m,
3. czynne prawo jazdy kat. B,
4. wysoka kultura osobista, nienaganna obsługa klienta, dyspozycyjność, zdolności
organizacyjne, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, sumienność, odporność
na stres, umiejętność współpracy, poczucie odpowiedzialności za realizację
powierzonych zadań.
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
1. bieżąca obsługa zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości,
2. przygotowywanie informacji o potrzebach remontowych i koniecznych pracach
konserwacyjnych dla poszczególnych nieruchomości,
3. prowadzenie książek obiektów budowlanych,
4. współpraca z instytucjami zewnętrznymi i urzędami w zakresie związanym
z załatwieniem spraw kierowanych do działu,
5. nadzór nad realizacją indywidualnych zgłoszeń lokatorów, najemców i innych osób
w zakresie spraw technicznych lokali,
6. prowadzenie zestawień, przygotowywanie raportów,
7. prowadzenie korespondencji,
8. obsługa najemców i kontrahentów,

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE
1. List motywacyjny.
2. CV z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
rekrutacji.

WYMOGI FORMALNE

1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na
stanowisko administratora nieruchomościami” w siedzibie Miejskiego TBS Sp. z o.o.
w Koninie, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko administratora nieruchomościami” na adres:
Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin
2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem.

INNE INFORMACJE

1. Wymagane dokumenty należy składać do dnia 21.07.2023 r.
2. Dokumenty, które wpłyną do Spółki po wyżej wymienionym terminie nie będą
rozpatrywane.
3. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla
pocztowego.
4. Rozpatrzenie ofert przez Zarząd nastąpi w dniu 26.07.2023 r.
5. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną zaproszeni na rozmowę.
6. Zarząd zastrzega sobie możliwość zakończenia rekrutacji w każdym czasie, bez
podawania przyczyn.
7. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
8. Szczegółowy zakres czynności zostanie określony w karcie stanowiska pracy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
Informujemy, że administratorem danych jest Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie, ul. 3 Maja 21, 62-500
Konin. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy ze zm. oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych
danych osobowych jest dobrowolne

 

 

Źródło: Miejskie TBS Sp. z o. o. w Koninie

Udostępnij na: