Dotacja na przyłączenie do kanalizacji miejskiej. Jaką kwotę można otrzymać?

Urzędnicy miejscy informują, iż mieszkańcy którzy chcą przyłączyć swoje nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, mogą uzyskać na ten cel dotację celową od Miasta Konin.

Kwota dotacji ustalona została w wysokości 300 zł za każdy mb przyłącza, licząc od ściany budynku do studni, przykanalika, studni na kolektorze miejskiej sieci kanalizacyjnej lub przyłącza kanalizacyjnego, nie więcej jednak niż kwota wynikająca z przedstawionych przez podmiot otrzymujący dotację (Dotowanego) faktur, rachunków lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości, potwierdzających poniesione przez Dotowanego koszty*.

Jednocześnie urzędnicy informują i przypominają o obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Mając na uwadze powyższe oraz treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina nr 160 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury wydawania decyzji nakazujących przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Konina, wszyscy właściciele nieruchomości, którzy mają techniczną możliwość przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinni to uczynić.

 

*Szczegółowo zasady udzielania dotacji reguluje Uchwała nr 501 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Udostępnij na: