I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie

Rys historyczny
Kalendarium dziejów szkoły

Rok 1833

Władze ówczesnego województwa kaliskiego występują do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w Warszawie z postulatem zorganizowania w Koninie szkoły obwodowej, co zapoczątkowało blisko trzydziestoletni okres starań o utworzenie w mieście pierwszej szkoły średniej.

Rok 1862

Na mocy postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego przystąpiono w miesiącu wrześniu do organizacji Powiatowej Szkoły Pedagogicznej w Koninie. Siedzibą szkoły zostaje budynek dotychczasowej szkoły elementarnej (obecnie budynek parafialny u zbiegu ulic Kościelnej i Wodnej).

 

Rok 1863

Formalnie ukończono przedsięwzięcia związane z organizacja powiatowej szkoły pedagogicznej. W styczniu szkoła liczy 84 uczniów i zatrudnia 8 nauczycieli.

Rok 1866

Zamożny koniński kupiec, Walenty Modrzejewski, odstępuje (…) na własność ogółu mieszkańców katolików miasta Konina, posiadających własne nieruchomości, na pomieszczenie szkoły męskiej gimnazjum lub progimnazjum …będącą jego własnością kamienicę przy rynku. Odtąd wspomniana kamienica, zwana również Domem Zemełki, będzie aż do 1938 r. kolejno siedzibą: progimnazjum, szkoły handlowej, gimnazjum oraz gimnazjum i liceum.

Rok 1868

W ramach represyjnych zmian wprowadzanych przez rosyjskiego zaborcę po upadku powstania styczniowego zlikwidowano Powiatową Szkołę Pedagogiczną w Koninie.

Rok 1883

Według informacji zawartych w „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” w Koninie istnieje prywatna 4-klasowa szkoła filologiczna męska z klasa przygotowawczą, utrzymywana kosztem mieszkańców miasta i okolicy. Do szkoły uczęszcza 110 uczniów, a grono pedagogiczne składa się z 6 nauczycieli.

Lata 1890-1905

W Koninie obok wyżej wspomnianego progimnazjum męskiego (4-klasowego II kategorii), którego kierownikiem w tych latach jest Bolesław Nowacki, działają również prywatne pensje żeńskie (będące odpowiednikami 4-klasowej szkoły II kategorii) prowadzone m. in. przez Wandę Wierzchlejską i Helenę Semadeni.

Rok 1905

Grupa mieszkańców miasta i okolicy składa do władz formalny wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie Towarzystwa VII-Klasowej Szkoły Handlowej, które zamierza prowadzić prywatną szkołę.

Rok 1907

Na bazie progimnazjum męskiego powstaje VII –Klasowa Szkoła Handlowa w Koninie. Jednocześnie Janina Komornicka, prowadząca w mieście od 1902 r. pensje żeńską (początkowo 2-klasową III kategorii), przekształca swoją pensję w analogiczną szkołę handlową dla dziewcząt.

Rok 1912

Obowiązki dyrektora (zwanego urzędowo zarządzającym) męskiej szkoły handlowej, w miejsce dotychczasowego dyrektora, inż. Stanisława Radzika, obejmuje Roman Beranek, który pełni je do czerwca 1914 r.

Rok 1914

Dyrektorem szkoły handlowej zostaje Stefan Szarras. Wybucha I wojna światowa i do Konina wkraczają wojska niemieckie, które zajmują budynek męskiej szkoły handlowej na prowizoryczne koszary, a szkoła zawiesza swoją działalność.

Rok 1915

Dzięki staraniom ks. Włodzimierza Jasińskiego, ówczesnego proboszcza konińskiej Parafii św. Bartłomieja, w dniu 6 lipca okupacyjne władze niemieckie wyrażają zgodę na wznowienie zajęć w męskiej szkole handlowej. Ks. Jasiński (późniejszy ordynariusz i biskup łódzki) pełni obowiązki dyrektora szkoły do końca roku szkolnego 1917/1918.

Lata 1915 – 1916

Uczniowie szkoły handlowej (m.in. Zdzisław Wojciechowski, Wincenty Grętkiewicz, Stefan i Stanisław Skarbkowie) organizują w początkach 1915 r. pierwszą w Koninie drużynę skautów oraz angażują się w działalność powstałej w 1916 r. Lokalnej Organizacji POW.

Rok 1918

Obowiązki dyrektora rada opiekuńcza szkoły powierza ks. Stanisławowi Szabelskiemu, nowemu proboszczowi miejscowej parafii. Miasto ostatecznie opuszcza wielce zasłużona dla konińskiej oświaty Janina Komornicka. W dniu 11 listopada od kul żołnierzy niemieckich giną uczniowie szkoły: 16 letni Kazimierz Mozica i 14 letni Kazimierz Piotrowski, a dwóch następnych umiera z odniesionych ran: 15 letni Józef Żyzniewski i również 15 letni Aleksander Nowicki.

Rok 1919

W pierwszych miesiącach po odzyskaniu Niepodległości kierownictwo szkoły występuje do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z wnioskiem o przekształcenie dotychczasowej szkoły handlowej w gimnazjum. Na mocy decyzji tegoż ministerstwa z dnia 2 lipca dotychczasową VII –klasową szkołę handlową przekształcono |w 8 – klasowe gimnazjum humanistyczne z łaciną. W roku szkolnym 1919/1920 do gimnazjum uczęszcza 331 uczniów, którzy pobierają naukę w sześciu klasach i dziewięciu oddziałach.

Rok 1920

W dramatycznych chwilach najazdu bolszewickiego 5 nauczycieli i 87 uczniów wstępuje ochotniczo do wojska. Spośród nich 10 odnosi rany, 2 dostaje się do niewoli. Jeden z nauczycieli, Jan Lachnik, odznaczony zostaje Krzyżem Walecznych.

Rok 1921

Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego utworzono w Koninie Gimnazjum Żeńskie im Królowej Jadwigi, które znalazło swoją siedzibę w części pomieszczeń budynku dawnego Szpitala św. Ducha przy ulicy Kolskiej.

Gimnazjum męskie 10 lipca odwiedza, goszczący w Koninie na uroczystości wręczenia sztandaru 18 pułkowi piechoty, Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski. W budynku szkoły przy ówczesnym Rynku odsłonięto wówczas tablicę pamiątkową ku czci poległego pod Oranami ucznia szkoły i żołnierza 205 p.p., Władysława Michalaka.

Rok 1923

Sejmik Powiatu Konińskiego w dniu 31 sierpnia przyjął uchwałę o przejęciu pod nadzór gimnazjum humanistycznego męskiego i gimnazjum żeńskiego. W rzeczywistości szkoły nadal pozostały z formalnego punktu widzenia szkołami prywatnymi, aczkolwiek samorząd powiatowy zobowiązał się do finansowego wspierania i patronowania szkołom. Właścicielem i organem zarządzającym szkołami jest odtąd Rada Opiekuńcza Polskich Szkół Średnich w Koninie, której przewodniczą z reguły kolejni starostwie (z urzędu kierującymi także pracami samorządu powiatowego). Bieżącymi pracami szkół kierują dyrektorzy, zatrudniani przez radę opiekuńczą po uzyskaniu pozytywnej opinii ze strony kuratora oświaty. Pierwsza matura w historii konińskiego szkolnictwa. Świadectwo Dojrzałości otrzymuje 11 uczniów.

Rok 1924

Odrębne dotychczas pod względem organizacyjnym szkoły: gimnazjum męskie i gimnazjum żeńskie, zostają połączone w jedną placówkę. Początkowo szkoła nosi nazwę Polskie Gimnazjum Koedukacyjne w Koninie, a następnie 8 – Klasowe Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne w Koninie. Siedzibą połączonych szkół zostaje tradycyjnie budynek przy Rynku (obecnie Plac Wolności), gdyż opuszczone zostają pomieszczenia w dawnym szpitalu przy ulicy Kolskiej, oddane na pomieszczenia sądu pokoju i powiatowej komendy policji.

Rok 1934

Utworzone zostaje Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Średniej w Koninie, które w dniu 23 czerwca formalnie wpisano do Rejestru Stowarzyszeń Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Nowe stowarzyszenie zastępuje dotychczasową radę opiekuńczą i przystępuje do pilnego zreformowania podstaw materialnych i organizacyjnych działania szkoły, co jest warunkiem jej dalszego istnienia. Reformy są niezbędne wobec wprowadzonych w 1932 r. zmian w systemie oświatowym kraju (m.in. utworzenie 4 letnich gimnazjów i 2 letnich liceów, wprowadzenie tzw. małej matury zdawanej po zakończeniu nauki w gimnazjum), nowej ustawy o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych, a także obowiązującego od 1 stycznia 1933 r. znowelizowanego prawa o stowarzyszeniach.

Rok 1935

Powstaje Komitet Budowy Gmachu Gimnazjum w Koninie (początkowo pod przewodnictwem senatora Stanisława Mańkowskiego, a następnie starosty Mariana Koczorowskiego), którego celem jest pozyskanie odpowiednich środków i wzniesienie nowej siedziby szkoły. Dotychczasowy budynek nie spełnia bowiem podstawowych wymogów określonych w obowiązujących przepisach, a tym samym bez rozwiązania problemów lokalowych szkole zagraża realne widmo likwidacji.

Lata 1936 – 1937

Trwa budowa nowej siedziby szkoły, zlokalizowanej na ówczesnych błoniach miejskich przy ulicy Mickiewicza. Wiosną 1936 r. rozpoczęto prace budowlane i jesienią tegoż roku budynek szkoły znajdował się już pod dachem w stanie surowym. W następnym roku prowadzono prace wykończeniowe oraz związane z wyposażaniem pomieszczeń.

Rok 1938

W dniu 9 stycznia tegoż roku dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia nowego gmachu Gimnazjum i Liceum w Koninie. Jednocześnie odsłonięto płaskorzeźbę z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego imię szkoła przybrała. Uroczystości związane z otwarciem organizował specjalnie powołany w tym celu Obywatelski Komitet Poświęcenia Gmachu Gimnazjum w Koninie, pod przewodnictwem ówczesnego Starosty Powiatowego, Mariana Koczorowskiego. Z okazji otwarcia nowej siedziby szkoły wydano również okolicznościową jednodniówkę pt. Szkoła Średnia w Koninie 1863-1938.

Lata 1939-1945

Po wybuchu wojny oraz wkroczeniu do Konina w dniu 14 września wojsk niemieckich szkoła zaprzestaje działalności. Nauczyciele, absolwenci oraz uczniowie konińskiego gimnazjum i liceum w mrocznych latach wojny i okupacji dzielą los całego narodu. Wielu z nich ginie na polach bitew, w obozach koncentracyjnych i więzieniach, na przymusowych robotach i wysiedleniu. Okupowane miasto znalazło się w granicach utworzonego przez Niemców tzw. Kraju Warty, którego obszar został w październiku 1939 r. przyłączony do III Rzeszy Niemieckiej z zamiarem przyspieszonej germanizacji. Ponieważ hitlerowcy, wcielając w życie hasła nazistowskiej polityki rasowej, zamierzali germanizować przede wszystkim ziemię, a nie ogół podbitej ludności, oznaczało to realizację programu pośredniej i bezpośredniej eksterminacji ludności narodowości polskiej i żydowskiej. Na przyłączonych do Rzeszy Niemieckiej ziemiach polskich do zorganizowanych przez okupanta szkół wszystkich stopni mogły uczęszczać wyłącznie dzieci i młodzież niemiecka. Tym samym w budynku gimnazjum przy ulicy Mickiewicza hitlerowcy otworzyli niemiecką szkołę, tzw. Oberschule.

Rok 1945

W dniu 15 marca, po blisko sześcioletniej przerwie, wznowiono lekcje w konińskim gimnazjum i liceum. Przygotowania do rozpoczęcia zajęć podjęto tuż po wyzwoleniu miasta spod okupacji niemieckiej, co nastąpiło 21 stycznia. Zgłaszający się do pracy nauczyciele wraz z uczniami, zanim rozpoczęli zajęcia porządkowali, pod kierownictwem dyrektora Michała Kozłowskiego, zdewastowane sale lekcyjne i naprawiali zniszczone sprzęty.
W szkolnych ławach zasiadło 435 uczniów w klasie pierwszej i 231 w klasach wyższych.

W sierpniu tegoż roku szkoła staje się oficjalnie placówką państwową i otrzymuje nazwę: Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne Ogólnokształcące w Koninie, a we wrześniu uruchomiony zostaje internat szkoły w budynku byłego Banku Gospodarstwa Krajowego przy ulicy Wojska Polskiego.

Rok 1946

W dniu 16 lutego uroczyście pożegnano pierwszych 10 powojennych maturzystów(cztery absolwentki i sześciu absolwentów).

Rok 1947

W budynku szkoły i w oparciu o jej kadrę pedagogiczną uruchomiono Państwowe Liceum Pedagogiczne (które wkrótce przeniosło się do własnej siedziby w dawnych koszarach przy ulicy Kaliskiej, a następnie do pobliskiego Morzysławia) oraz kursy maturalne dla dorosłych.

Rok 1948/1949

W wyniku zmian w systemie organizacji szkolnictwa w kraju dotychczasowe gimnazjum i liceum zostaje przekształcone w 4 letnie liceum, noszące początkową nazwę Państwowa Szkoła Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego w Koninie, a następnie Liceum Ogólnokształcące w Koninie i Liceum Ogólnokształcące nr 28 w Koninie. W budynku szkoły przy ulicy Mickiewicza działa również liceum ogólnokształcące dla pracujących.

Rok 1957

Internat szkoły przeniesiony zostaje do budynku dawnych koszar przy ulicy Kaliskiej (obecnie mieści się tutaj internat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego), gdzie funkcjonuje do chwili likwidacji w 1971 r.

Rok 1961

W oparciu o bazę lokalową oraz kadrę pedagogiczną liceum uruchomione zostaje Technikum Mechaniczno-Elektryczne z Wydziałem Chemicznym – pierwsza średnia szkoła zawodowa w powiecie konińskim. Zajęcia dla uczniów nowo powstałej szkoły odbywają się przez pierwsze dwa lata w budynku liceum, w którym funkcjonuje również liceum ogólnokształcące dla pracujących.

Rok 1968

W dniach 21-22 września odbywa się I Zjazd Absolwentów (wówczas nazwany „Zjazdem byłych wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Koninie”) połączony
z nadaniem szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez uczestników zjazdu i członków Komitetu Rodzicielskiego. Z okazji zjazdu wydana zostaje okolicznościowa jednodniówka pt. Ziemia Konińska gwałtownie przebudzona.

Rok 1969

W dniu 27 września szkoła po raz pierwszy obchodzi Święto Patrona

Rok 1970

Powstaje pierwszy hymn szkolny autorstwa ówczesnych uczniów: Andrzeja Rybickiego(tekst) i Jana Kaczmarka(melodia).

Rok 1972

Uchwałą Rady Pedagogicznej ustanowiono odznaczenie „Zasłużony dla szkoły” wręczane podczas Święta Patrona szczególnie wyróżniającym się uczniom, a od 1974 roku zasłużonym nauczycielom, sojusznikom i przyjaciołom szkoły. Obecnie odznaczenie nosi nazwę „Zasłużony dla I Liceum Ogólnokształcącego”.

Rok 1975

W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju szkoła zmienia nazwę na I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. W dniach 27-28 września odbywa się II Zjazd Absolwentów i Wychowanków.

Rok 1979

Wizyta profesora Mieczysława Bekkera – słynnego konstruktora pojazdu księżycowego, absolwenta szkoły z 1924 roku.

Rok 1983

Powołany zostaje Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, łączący pod wspólną dyrekcją odrębne dotychczas organizacyjnie: liceum młodzieżowe i liceum dla pracujących (wieczorowe i eksternistyczne). Szkoła obchodzi 120 rocznicę powstania pierwszej szkoły średniej w Koninie

Rok 1991

Zorganizowanie pierwszej w regionie wymiany polsko-niemieckiej ze szkołą w Celle-początek tradycji współpracy międzynarodowej. Otwarcie pierwszej pracowni komputerowej.

Rok 1993

Z okazji 130-lecia szkoły, w dniach od 24 do 26 września, odbył się III Zjazd Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Koninie.

Rok 1995

W skład dotychczasowego zespołu szkół weszło 5-letnie liceum ekonomiczne i w związku z tym nazwa szkoły uległa kolejnej zmianie na Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Koninie. Ukończono pierwszy etap rozbudowy szkoły: Powstało 14 nowych sal lekcyjnych, klatki schodowe i świetlica.

Rok 1996

Powstał nowy hymn szkolny autorstwa uczennicy Patrycji Brzezińskiej(tekst) i Kazimierza Brzezińskiego(melodia).

Rok 1998

W dniach 24-25 października odbył IV Zjazd Absolwentów i Wychowanków I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Koninie. Zakończono budowę segmentu sportowego i dokonano uroczystego otwarcia hali sportowej

Rok 2002

W związku ze zmianami w systemie oświatowym szkoła otrzymuje nową nazwę: I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie

Rok 2003

W 140 rocznicę powstania szkoły średniej w Koninie, w dniach 26-27 września, miał miejsce V Zjazd Wychowanków i Absolwentów Liceum im. Tadeusza Kościuszki.

Rok 2007

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła z tradycją”, organizowanego przez Fundację Szansa-Centrum Edukacji Młodzieżowej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyznała I Liceum tytuł: Szkoła z tradycją.

Rok 2008

W dniu 28 września, w 40 rocznicę I Zjazdu w 1968 r., odbył się VI Zjazd Wychowanków i Absolwentów Liceum im. T. Kościuszki.

Rok 2013

Uroczyste obchody 150-lecia istnienia szkoły połączone z VII Zjazdem Absolwentów i Wychowanków.

Rok 2015

W związku z kolejnymi zmianami w systemie oświatowym przywrócona zostaje nazwa I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie.

***************************************************************************

Rektor (inspektor) Powiatowej Szkoły Pedagogicznej w Koninie

Karol Sobolewski (1862-1868/1869)

Kierujący (tzw. utrzymujący) prywatnymi szkołami ponadelementarnymi (progimnazjum męskim i pensjami żeńskimi) w okresie 1864-1914

 1. Aleksandra Piotrowska
 2. Paulina Tisserant
 3. Franciszek Tworowski
 4. Florian Łagowski
 5. Franciszek Laskus
 6. Bolesław Nowacki
 7. Wanda Wierzchlejska
 8. Helena Semadeni
 9. Janina Komornicka
 10. Wanda Kakurina

Dyrektorzy 7-klasowej szkoły handlowej

 1. Stanisław Radzik (1907-1912)
 2. Roman Beranek, (1912-1914)
 3. Stefan Szarras (1914)
 4. Ks. Włodzimierz Jasiński (1915-1918)
 5. Ks. Kanonik Stanisław Szabelski (1918-1919)

Dyrektorzy gimnazjum i liceum

 1. Ks. Kanonik Stanisław Szabelski (w okresie od powołania gimnazjum w lipcu 1919 r. do końca 1922 r.)
 2. Ludwik Ślusarski (1921-1923), dyrektor formalnie odrębnego organizacyjnie w tym okresie Gimnazjum Żeńskiego im. Królowej Jadwigi.
 3. Bolesław Hulewicz (1923-1926)
 4. Jan Kołodziej (1927-1929)
 5. Kazimierz Dorywalski (1929-1935)
 6. Stanisław Goszcz (1935-1939)
 7. Michał Kozłowski, (1945-1949)
 8. Maksymilian Józefiak (1949-1954)
 9. Tadeusz Worwąg (1954-1960)
 10. Aleksander Kozłowski (1960-1962)
 11. Stanisław Wypychowski (1962-1967)
 12. Konrad Czajka (1967-1973)
 13. Marian Pacyna (1973-1981)
 14. Wojciech Grętkiewicz (1981-1997)
 15. Barbara Gajewska (1997-2006)
 16. Jolanta Fabisiak (2006-2016)
 17. Elżbieta Świder (od 2016 r.)

Opracował Piotr Rybczyński

Źródło: 1lokonin.pl

Udostępnij na: