Komunikat PWiK Sp. z o. o. w Koninie!

Dziś o godzinie 11.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie odbyła się konferencja prasowa poświęcona konieczności wprowadzenia przez spółkę wyrównania opłat z tytułu świadczenia usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Koninie.

Zachęcam do przeczytania komunikatu odczytanego przez Waldemara Jaskólskiego, Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o. o. w Koninie podczas konferencji:

„Komunikat w  sprawie wyrównania opłat z tytułu świadczenia usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Koninie.
W marcu 2021 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie przedłożyło Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Poznaniu kompletny wniosek taryfowy na lata 2021-2024. Organ regulacyjny nie rozpatrzył przedmiotowego wniosku w 45-dniowym terminie określonym w art. 24c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków co spowodowało, iż utracił kompetencje do orzekania w sprawie. W konsekwencji taryfy weszły w życie, z mocy prawa, 120 dni od daty złożenia wniosku taryfowego.
Niestety, pomimo utraty kompetencji do wydania decyzji w sprawie, Dyrektor RZGW w Poznaniu bezprawnie wydał w maju 2021 roku decyzję o odmowie zatwierdzenia przedmiotowych taryf. Odmówił Spółce wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy w związku z upływem 45 dniowego terminu, a co więcej zażądał na piśmie informacji o taryfach stosowanych przez Spółkę wraz z wszelkimi informacjami niezbędnymi do ewentualnego ukarania PWiK Sp. z o.o. za stosowanie taryf niewłaściwych w ocenie organu. Grożąc tym samym nałożeniem na Spółkę blisko sześciomilionowej kary w przypadku stosowania nowych taryf.
W tej sytuacji Spółka podjęła wszelkie działania prawne w celu wyeliminowania z obrotu bezprawnej w jej ocenie decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf, a jednocześnie z racji istniejącego zagrożenia karami, pobierała od Odbiorców usług należności kalkulowane w oparciu o ceny i stawki opłat wynikające z dotychczasowych taryf, czyli zatwierdzonych w roku 2018 informując Klientów jednocześnie o zaistniałej sytuacji, jej przyczynach i skutkach.
Batalia sądowa zakończyła się w grudniu 2022 roku uznaniem przez Naczelny Sąd Administracyjny, iż wszystkie decyzje podjęte w sprawie przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu i Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie były bezprawne, co spowodowało ich uchylenie. Po blisko dwóch latach sporu, stanowisko Spółki zaprezentowane w maju 2021 roku okazało się słuszne.
Niestety, pomimo zwycięstwa na niwie prawnej, negatywne skutki opisanych działań organów państwowych takich jak Wody Polskie, poniosą nie urzędnicy państwowi winni zaistniałej sytuacji, a Mieszkańcy Konina i sama Spółka.
Mieszkańcy Konina zobowiązani będą bowiem do uzupełnienia różnic w opłatach, które Spółka naliczała częściowo począwszy od czerwca 2021 roku. W tym zakresie Spółka, aż do wydania wyroku przez NSA opierała się bowiem nie na nowych taryfach z 2021 roku, ale na cenach i stawkach opłat wynikających z taryf zatwierdzonych w roku 2018.
Starając się ulżyć Mieszkańcom i Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w Koninie, Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie podjął decyzję o możliwości spłaty należności w systemie ratalnym oraz o wydłużeniu terminu płatności. Oczywiście Odbiorcy usług będą zobowiązani do dopłaty wyłącznie kwot należności głównych, takich jakie według nowych taryf musieliby uiszczać od czerwca 2021 roku. W związku ze spłatą nie będzie żadnych opłat dodatkowych, a w szczególności odsetek. Każdemu Odbiorcy usług PWiK spłata zostanie rozłożona na 6 miesięcznych rat, natomiast w razie potrzeby na indywidualny wniosek będzie można wydłużyć okres spłaty, na podstawie pisemnego porozumienia. Propozycja ratalna nie wyklucza oczywiście jednorazowej zapłaty.
O szczegółach Odbiorcy zostaną poinformowani na indywidualnych fakturach wysyłanych w lutym i marcu 2023 roku.
Władze Spółki, pomimo braku jakiegokolwiek zawinienia z ich strony, wyrażają żal z powodu zaistniałych okoliczności. Jednocześnie podkreślamy z całą stanowczością, że odpowiedzialność za całą sytuację ponosi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. PWiK Konin dołożył wszelkich starań, aby chronić swoich Odbiorców. Niestety obecny stan prawny uniemożliwia wdrożenie innego rozwiązania, jak jedynie możliwość ratalnej spłaty ze strony Klientów. Wystąpienie do PGW Wody Polskie o naprawienie szkody, w tym odsetek będzie miało miejsce w późniejszym terminie. Liczymy na Państwa zrozumienie i w razie potrzeby udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.”

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Koninie
Waldemar Jaskólski

Źródło komunikatu PWiK Sp. z o. o. w Koninie / Fot. Tomek Biedziak

Udostępnij na: