Miasto Konin przyjazne Seniorom

W marcu br. Miasto Konin podpisało umowę z Fundacją System Aktywizacji Seniora na przygotowanie dokumentu strategicznego pn. „Przygotowanie polityki senioralnej dla Miasta Konina”. Komplet stosownych dokumentów dotarł do Konina.
Głównym celem projektu będzie wypracowanie Programu Polityki Senioralnej z wyznaczeniem priorytetów i zaprogramowanie działań w obszarze działań skierowanych do osób starszych na lata 2022-2030. Obejmować on również będzie działania mające na celu zwiększenie i pogłębianie uczestnictwa w zorganizowanych formach spędzania czasu wolnego oraz pobudzenie aktywności społecznej i kulturowej mieszkańców. Stworzenie Programu uporządkuje działania skierowane do seniorów na terenie miasta, wskaże ich kierunki, włączy w nie wszystkie grupy społeczne. Będzie on również podstawą do zabezpieczenia środków w budżecie miasta na działania, które wynikają z Programu. Jednocześnie będzie podstawą do pozyskiwania środków zewnętrznych zarówno przez miasto jak i inne podmioty. Realizacja działań zawartych w programie zaspokoi potrzeby wyższego rzędu seniorów- mieszkańców Konina i usystematyzuje ścieżkę rozwoju w mieście.
Opracowanie Programu Polityki Senioralnej w Koninie polegać będzie na przygotowaniu diagnozy stanu miejskich zasobów (wywiady indywidualne pogłębione z mieszkańcami, seniorami, animatorami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mediami, pełne badania ankietowe, analiza infrastruktury społecznej, analiza dokumentów: sprawozdań budżetowych, merytorycznych, GUS, raportów o stanie Miasta w zakresie Polityki Senioralnej, warsztaty strategiczne, analiza raportów działań zawartych w systemie koordynacji strategii), opracowanie dokumentu strategicznego, który wskaże priorytety, cele, obszary Polityki Senioralnej Konina, oraz zaproponuje działania i przedsięwzięcia służące osiąganiu wyznaczonych celów do konsultacji społecznych. Dokument końcowy zostanie przedstawiony Radzie Miasta. Przedsięwzięcie polegać będzie na stworzeniu Programu Polityki Senioralnej dla Miasta Konina, określającego kierunki działań i narzędzia służące poprawie jakości życia i aktywizacji społecznej osób starszych.

Źródło: fanpage Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego

Udostępnij na: