Prezydent z wotum zaufania i absolutorium!

Prezydent Konina Piotr Korytkowski otrzymał od Rady Miasta Konina IX kadencji wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2023 roku. Sesja odbyła się w środę 19 czerwca.

Prezentacja przez prezydenta „Raportu o stanie miasta Konina”, która poprzedza dyskusję nad tym dokumentem oraz głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania, trwała około 80 minut. Piotr Korytkowski — zgodnie z ustawowym obowiązkiem — przedstawił zakres działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta Konina oraz Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.

— Raport to rzeczowy dokument, a więc zbiór faktów odnoszących się do działalności samorządu w 2023 r. Jedną z informacji, które warto podkreślić, jest skuteczność Miasta Konina w pozyskiwaniu zewnętrznego wsparcia na realizację inwestycji. W 2023 r., wraz z jednostkami organizacyjnymi, realizowaliśmy 102 projekty, w tym: 19 z dofinansowaniem ze środków europejskich lub funduszy EOG i funduszy norweskich, 72 projekty z dofinansowaniem ze środków krajowych, a 11 z dofinansowaniem mieszanym (środki europejskie, fundusze EOG, fundusze norweskie oraz budżet państwa). Łączna wartość realizowanych 102 projektów to 339 684 999,02 zł, w tym dofinansowanie 252 777 526,22 zł, a wkład własny 86 907 472,80 zł. W porównaniu z rokiem 2022 liczba realizowanych projektów z dofinansowaniem wzrosła o 15,9%. Wśród inwestycji można wymienić m.in. będącą w 2023 r. już na ukończeniu rozbudowę zabytkowego Domu Zemełki, rozpoczęcie budowy  mostu nad kanałem Ulgi i przebudowy ul. Jana Pawła II, realizację projektu „Zielone Korytarze Miejskie — klimatyczne przebudzenie w Koninie — mówił Piotr Korytkowski. Podziękował też wszystkim pracownikom urzędu, spółek i jednostek za dotychczasową współpracę.

Radni w dyskusji zgłaszali swoje propozycje i uwagi. Podnosili m.in. kwestię zmniejszającej się liczby mieszkańców, sytuacji na rynku pracy, stanu mostów na Warcie i uszczegółowienia działalności Młodzieżowej Rady Miasta Konina.  Była propozycja, by w kolejnych raportach porównywać budżety miasta z dwóch lat. Ostatecznie Rada Miasta Konina udzieliła prezydentowi wotum zaufania. Rozkład głosów był następujący: 12 radnych za, 6 przeciwko, 2 wstrzymało się  od głosu.

Radni udzielili też prezydentowi absolutorium. Chodzi o wykonanie budżetu w roku poprzednim, w której to sprawie pozytywnie wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa i komisja rewizyjna Rady Miasta. 14 radnych było za, 8 wstrzymało się od głos, nikt nie był przeciwny.

Uchwalony przez Radę Miasta Konina 28 grudnia 2022 r. budżet miasta na rok 2023 został zrealizowany przez 56 jednostek organizacyjnych w zakresie dochodów ogółem w ponad 96%. W trakcie roku naniesiono 41 zmian wprowadzonych zarządzeniami oraz uchwałami zmieniającymi uchwałę budżetową. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem w wysokości ponad 665 mln zł,  a wydatkami ogółem w wysokości przeszło 684 mln zł , ukształtowała się na poziomie 19-milionowego deficytu budżetowego. Wydatki budżetu miasta na 2023 rok zostały zrealizowane w wysokości 93,89% planu.  Najwięcej z tej kwoty przeznaczyliśmy na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – blisko 277,4  mln zł, bez mała 111,2 mln zł stanowiły wydatki w zakresu rodziny i pomocy społecznej. Natomiast na transport i łączność – wydaliśmy w ubiegłym roku ponad 60,6 mln. Kolejne 38,7 mln zł wydatkowaliśmy na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 21,4 mln zł.

W strukturze dochodów ogółem główne pozycje wpływów dotyczą transz przekazywanych z budżetu państwa subwencji ogólnych oraz  dotacji celowych i innych wpływów, które  stanowiły łącznie 341 mln zł wpływów ogółem. Natomiast w strukturze dochodów własnych największe źródło stanowiły podatki, opłaty i udziały (ok. 236 mln).

Podczas sesji ślubowanie złożyła nowa radna Maria Sława Królikowska.

Źródło zdjęcia i tekstu: www.konin.pl

Udostępnij na: