Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie – os. Zatorze

Na osiedlu Zatorze realizowany jest przez MPEC -Konin Sp. z o.o. pierwszy etap zadania związanego z przebudową sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz budową indywidualnych węzłów ciepłowniczych. W roku 2022 wykonane zostaną nowe sieci i przyłącza ciepłownicze (około 1,5 km) do 14 budynków wraz z 14 nowymi indywidualnymi węzłami ciepłowniczymi. Zakres robót obejmuje obiekty
przy ulicach: Szeligowskiego, Wiechowicza, Różyckiego, Wieniawskiego oraz Moniuszki.
Projekt realizowany jest przez wyłonione w postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. z Torunia.
Całe zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2022 — 2023, a jego koszt to ponad 6 milionów złotych brutto, z czego MPEC-Konin otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020 w wysokości 4 126 757,96 zł.
Łącznie zlikwidowanych zostanie 8 węzłów grupowych (w tym 7 na osiedlu Zatorze), a w ich miejsce powstanie 29 węzłów indywidualnych, Łączna długość sieci objętej projektem wynosi około 2,9 km, w tym długość sieci zmodernizowanej i wybudowanej wyniesie około 2,4 km, a długość sieci likwidowanej około 0,5 km.

Korzyści dla mieszkańców:
Celem projektu jest zmniejszenie strat ciepła w procesie jego dystrybucji poprzez rozgrupowanie (likwidację) węzłów grupowych i wyłączenie z użytkowania sieci ciepłowniczych niskoparametrowych oraz przebudowę/budowę sieci i przyłączy wysokoparametrowych.
Budowa indywidualnych węzłów ciepłowniczych, po zainstalowaniu dodatkowych ciepłomierzy, umożliwi mieszkańcom dokładne rozliczanie ciepła zużywanego na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę przez poszczególne budynki, a nie jak dotychczas zbiorcze dla kilku budynków jednocześnie. Dodatkowo będzie można regulować indywidualnie dla każdego budynku parametry w instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
W przypadku awarii na przyłączu ciepłowniczym, pozbawiony ciepła będzie tylko jeden obiekt, a nie jak do tej pory cała grupa budynków.
Wykonanie przebudowy pozwoli na:
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 2 730 OJ w ciągu roku,
– spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 060,55 Mg/rok.

Źródło: MPEC-Konin / Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zatorze”

Udostępnij na: