Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie – os. Zatorze.

Na osiedlu Zatorze rozpoczęła się realizacja pierwszego etapu zadania związanego z przebudową sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz budową indywidualnych węzłów ciepłowniczych.

W roku 2022 wykonane zostaną nowe sieci i przyłącza ciepłownicze (około 1,5 km) do 14 budynków wraz z 14 nowymi indywidualnymi węzłami ciepłowniczymi. Zakres robót obejmuje obiekty przy ulicach: Szeligowskiego, Wiechowicza, Różyckiego, Wieniawskiego oraz Moniuszki.

Prace wykonywane są w takich godzinach, by jak najmniej odczuli to mieszkańcy. Mogą występować przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej, ale będą one krótkotrwałe. W większości przypadków sieci będą prowadzone poza osiedlowymi ulicami, co w minimalnym stopniu skutkować będzie ograniczeniami w komunikacji drogowej. O zakłóceniach w dostępie do ciepłej wody użytkowej MPEC-Konin informuje mieszkańców na bieżąco, z wykorzystaniem strony internetowej i facebooka. Projekt realizowany jest przez wyłonione w postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. z Torunia.

Całe zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2022 – 2023, a jego koszt to ponad 6 milionów złotych brutto, z czego MPEC-Konin otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w wysokości 4.139.732,96 zł.
Łącznie zlikwidowanych zostanie 8 węzłów grupowych (7 na osiedlu Zatorze, 1 na osiedlu Sikorskiego), a w ich miejsce powstanie węzłów indywidualnych. Łączna długość sieci objętej projektem wynosi około 2,9 km, w tym długość sieci zmodernizowanej i wybudowanej wyniesie około 2,4 km, a długość sieci likwidowanej około 0,5 km.

Celem projektu jest zmniejszenie strat ciepła w procesie jego dystrybucji poprzez rozgrupowanie węzłów grupowych i wyłączenie z użytkowania sieci ciepłowniczych niskoparametrowych oraz przebudowę/budowę sieci i przyłączy wysokoparametrowych.
Wykonanie przebudowy pozwoli na:
• zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 2730 GJ w ciągu roku,
• spadek emisji gazów cieplarnianych o 1060,55 Mg/rok.

 

 

źródło: MPEC Konin

Udostępnij na: