Rusza przebudowa węzłów

W dniu 6 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy MPEC-Konin Sp. z o.o., a wybranym w postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwem Specjalistycznym ENERGOTERM Sp. z o.o. z Torunia na przebudowę węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie. Wartość umowna dla tego zakresu zadań  to kwota 6 352 609,77 zł brutto. Roboty objęte umową wchodzą w zakres projektu pn. „Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie”, na który to MPEC – Konin otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach  działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w wysokości 4 129 732,96 zł.

Roboty obejmują swoim zakresem budowę indywidualnych węzłów ciepłowniczych oraz budowę i przebudowę sieci wysokoparametrowych w ramach likwidacji węzłów grupowych na osiedlu Zatorze i ul. Piłsudskiego. Zlikwidowanych zostanie łącznie 8 węzłów grupowych (7 na osiedlu Zatorze, 1 na osiedlu Sikorskiego), a w ich miejsce powstanie 29 węzłów indywidualnych. Łączna długość sieci objętej projektem wynosi około 2,9 km, w tym długość sieci zmodernizowanej i wybudowanej wyniesie około 2,4 km, a długość sieci likwidowanej około 0,5 km.

Celem projektu jest zmniejszenie strat ciepła w procesie jego dystrybucji poprzez rozgrupowanie węzłów grupowych i wyłączenie z użytkowania sieci ciepłowniczych niskoparametrowych oraz przebudowę/budowę sieci i przyłączy wysokoparametrowych.

Wykonanie przebudowy pozwoli na:

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 2 730 GJ w ciągu roku,
  • spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 060,55 Mg/rok,

Zakres robót objętych Umową realizowany będzie w latach 2022 – 2023.

Źródło: www.mpec.konin.pl

Udostępnij na: