Sprawdźmy postęp prac!

Roboty związane z przebudową ulicy Jana Pawła II weszły w kolejny etap. Wykonawca realizuje roboty drogowe na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Portowej. Wcześniejszy etap obejmował odcinek od ulicy Ks. J. Popiełuszki do Portowej oraz od ulicy Granicznej do ulicy Laskówieckiej.  W jego zakresie zrealizowano m.in.:

– roboty ziemne

– wymianę gruntu i wykonanie nasypu zbrojonego na odcinku 170 m

– wykonanie murów oporowych

– wykonanie podbudowy na odcinku 783 m

– wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni na odcinku 783 m

– ustawienie krawężników i obrzeży na odcinku 783 m

– wykonanie podbudów pod chodniki i częściowo chodników i podbudów pod  ścieżki rowerowe na odcinku 863 m

– wykonanie kolektora deszczowego na odcinku 520 m

– wykonanie studni rewizyjnych w ilości 26 szt.

– ułożenie kabla energetycznego dla oświetlenia ulicznego na odcinku 1 236 m

– ustawienie fundamentów pod słupy oświetleniowe  w ilości 31 szt.

– przebudowę kabli telekomunikacyjnych

– przebudowę kabli energetycznych ENERGA

– Wydaje się, że najtrudniejsze roboty są już zrealizowane. Niemniej jednak z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych w pierwotnym zamówieniu, wynikających przede wszystkim z niezgodności usytuowania sieci: kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, energetycznej na mapach geodezyjnych w stosunku do ich rzeczywistego usytuowania w terenie, należało dodatkowo przebudować w/w elementy lub zmienić przebieg nowych projektowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego. Dodatkowo należało wzmocnić istniejące podłoże gruntowe i nasyp przed dojazdem do mostu na kanale Warta – Gopło. Dlatego przewidujemy przesuniecie terminu określającego termin zakończenia prac na listopad tego roku z zastrzeżeniem, że prace nawierzchniowe zostaną zakończone w połowie października 2024 roku. Wtedy zniesione zostaną utrudnienia dla kierujących pojazdami – informacji udzielił Grzegorz Pająk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.

Fot. Tomek Biedziak

Udostępnij na: