VII Europejski Kongres Samorządów

W dniach 6 – 8 marca w Mikołajkach odbył się VII Europejski Kongres Samorządów. W czasie panelu dyskusyjnego „Jak zaadaptować miasta i regiony do zmian klimatycznych?” prezydent Korytkowski zaprezentował działania, jakie udało nam się wdrożyć w naszym mieście.
Od 2018 roku Miasto Konin wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie podjęło szereg działań mających na celu przygotowanie zarówno Konina, jak i regionu Wielkopolski Wschodniej do przeprowadzenia koniecznego procesu transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej.
W kontekście naszego miasta prezydent Korytkowski mówił m.in. o:
✅przyjęciu w 2020 roku Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina, którego głównym celem jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych miasta wobec możliwych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu;
✅wprowadzeniu dokumentu strategicznego – Program „Zielona przestrzeń” – zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, który powstał w celu zapewnienia zrównoważonego planowania miejskiej przestrzeni ze szczególnym naciskiem na zieleń;
✅wprowadzeniu Standardów dbania o przestrzeń miejską, czyli dokumentu, który zawiera wytyczne i kierunkowe działania dla utrzymania, pielęgnowania i kształtowania terenów zieleni zlokalizowanej na terenach będących własnością miasta Konina.
Na podstawie tych dokumentów mogliśmy podjąć konkretne działania i pozyskać środki zewnętrzne do ich realizacji, a to m.in.:
✅realizacji od 2016 r. programu dotacyjnego do wymiany pieców na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła – wymieniono ok. 270 pieców, na dotacje wydatkowano ok. 1,4 mln zł;
✅prowadzeniu od 2019 r. Gminnego Punktu Konsultacyjno –Informacyjnego Programu Czyste Powietrze za pośrednictwem którego mieszkańcy złożyli ok. 530 wniosków, a kwota wypłaconych dotacji wynosi ok 3,3 mln zł;
✅przystąpieniu do programu „Ciepłe Mieszkanie”, który umożliwi wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych;
✅wspieraniu małej retencji – realizacja od 2021 roku programu dotacji na budowę zbiorników do gromadzenia wody opadowej, zainstalowano ok 60 zbiorników;
✅projekcie „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” – dofinansowanie: 8 222 345,63 PLN na: powstanie zielonych korytarzy miejskich o łącznej długości ok. 17 km, utworzenie dwóch parków kieszonkowych, zagospodarowanie 7 zielonych podwórek miejskich o łącznej pow. 90.809 m2, z których
każde poprzez charakter zastosowanego rozwiązania będzie miało swój temat przewodni np. woda, powietrze, człowiek jako
część natury, powstanie 3 tężni na powierzchni 26.190 m2;
✅projekcie „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” – dofinansowanie: 15 316 008,67 PLN, m.in. na: przygotowanie audytów energetycznych dla 12 budynków komunalnych, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 6 budynków komunalnych w zakresie prac termomodernizacyjnych, poprawa standardu energetycznego dwóch lub trzech budynków mieszkalnych komunalnych (Modernizacja energetyczna budynków komunalnych), budowa estakady pieszo-rowerowej nad kanałem Ulgi z wyspy Pociejewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej.
W trakcie prezentacji działań wspomniał również o oczekiwanej przez wiele lat budowie ciepłowni geotermalnej prowadzonej przez MPEC-Konin o niebagatelnej wartości projektu 66 453 929,65 zł brutto. Projekt ten wpisuje się w politykę UE z zakresu ochrony środowiska, strategię bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz poprawę warunków rozwoju regionalnego. Moc zainstalowana wynosić będzie 8,1 MWt, a planowana roczna produkcja energii cieplnej blisko 159 tys. GJ.
Dodatkowo rozmawiano również o rozwoju nisko i zeroemisyjnego transportu. Tutaj Konin może również pochwalić się dużymi osiągnięciami. Zrealizowano projekt „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”. W ramach którego zakupiono 12 nowoczesnych autobusów: 6 hybrydowych i 6 elektrycznych, trzy ładowarki do autobusów elektrycznych, wybudowano kilkaset metrów ciągów pieszo-rowerowych, dziewięć nowych wiat przystankowych, zakupiono aplikację do zarządzania flotą pojazdów oraz system informacyjny tablic wraz z systemem dyspozytorskim – wartość całkowita projektu to ponad 30 milionów zł. Dofinansowanie z UE około 21 milionów. MZK Konin jest również pierwszym operatorem komunikacji miejskiej w Polsce z autobusem wodorowym w swojej flocie.
– Konin konsekwentnie realizuje postanowienia dokumentów strategicznych i to bardzo cieszy. Wiele działań przed nami, a rozmowy w ramach Europejskiego Kongresu Samorządów pokazują, że zmierzamy w dobrym kierunku – skomentował prezydent Korytkowski.

Źródło: fanpage Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego

Udostępnij na: