WSKM otrzymała zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na dwóch kierunkach

1 czerwca w siedzibie Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie odbyło się śniadanie prasowe, na którym przedstawiciele konińskich mediów otrzymali kilka ciekawych informacji o działalności uczelni.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich otrzymała zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku Prawo oraz kierunku Psychologia.

WSKM kończy realizację projektu pt.: „Inwestycja w przyszłość” przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Całkowita wartość projektu wynosi 2 242 454,00 zł. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Dzięki realizacji projektu studenci w ramach studiowanych kierunków poza dyplomem ukończenia studiów otrzymają dwie dodatkowe kwalifikacje rynkowe uwzględnione w Zintegrowanym Rejestr Kwalifikacji prowadzony przez ministra. Wdrożenie projektu spowoduje trwałe zmiany dla Uczelni, która dzięki modyfikacjom programów studiów podniesie atrakcyjność kształcenia i odpowie
na potrzeby społeczności akademickiej, uwzględniając aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze.

WSKM realizuje projekt o nazwie: „Popularyzacja nauki jako wsparcie w transformacji regionu konińskiego”. Projekt skierowany jest do różnych grup odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, przedsiębiorcy) z obszaru subregionu konińskiego województwa wielkopolskiego. Projekt obejmuje wykłady otwarte, warsztaty i cykliczne zajęcia ćwiczeniowe prezentujące treści w taki sposób, aby mogły one odpowiadać możliwościom percepcyjnym uczestników. Wartość projektu przewidzianego na dwa lata wynosi 250 000,00 zł. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk społecznych, ich wykorzystanie w życiu codziennym przez uczestników projektu. Popularyzacja wiedzy naukowej zwiększa stopień uczestnictwa obywateli w ocenie i rozwiązywaniu problemów społecznych związanych z postępem naukowo-technicznym.

Projekt „Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. wielkopolskim” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 4 819 765,00 zł, a wartość dofinansowania wynosi 4 337 788,50 zł. Projekt realizowany w partnerstwie: Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich i DGA S.A. Celem projektu jest wzrost wiedzy
o dostępności i edukacji włączającej osób z województwa wielkopolskiego stanowiących kadry oświaty, dzięki objęciu szkoleniami i doradztwem w zakresie edukacji włączającej 2900 osób (w tym 2320 kobiet).

Uczelnia realizuje projekt „Asystent studenta z ASD”. W Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich utworzono stanowisko opiekuna studenta. W związku z powyższym, studenci mogą wnioskować o przyznanie opiekuna poprzez złożenie odpowiednich dokumentów rekrutacyjnych do Dziekanatu. Studenci uczestniczący w projekcie otrzymują od opiekuna wsparcie w zakresie komunikacji ze studentami, wykładowcami oraz pracownikami Uczelni; wsparcie przy przedstawianiu swoich potrzeb wykładowcom oraz pracownikom Uczelni; wsparcie przy organizacji pracy własnej związanej ze studiowaniem.

Powstaje tu również  laboratorium 3D, Uczelnia jest na etapie montażu 10 drukarek, które pozwolą realizować nowoczesne zajęcia ze studentami oparte na szybko rozwijającej się technologii.

WSKM dysponuje dronem z aparaturą mierzącą zanieczyszczenie powietrze. Wpisuje się to w działania podejmowane przez Uczelnię na rzecz ochrony środowiska, a także jest to sięgnięcie po nowe technologie. Obecnie przygotowują się do uruchomienia kursu dla operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych.
Uczelnia w imię społecznej odpowiedzialności na dachu swojego budynku posiada instalację fotowoltaiczną oraz cztery wiatraki wytwarzające zieloną energię na potrzeby budynku. Instalacje OZE służy także jako laboratorium dla studentów kierunku Energetyka.

WSKM wydaje Zeszyty Naukowe i Szkice Akademickie. Jest to istotne działanie naukowe Uczelni, które pozwala na rozwój wykładowców, studentów
oraz współpracowników.

W minionym roku w WSKM odbyły się dwie kontrole Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Pedagogika oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne.

WSKM jest zaangażowane w proces Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Wielokrotnie w murach Uczelni odbywały się konferencje dotyczące zmian dotyczących naszego regionu. Z zaangażowaniem podejmowana jest współpraca z samorządami, która materializuje się poprzez działalność Forum Samorządowego.
W Uczelni organizowane są wydarzenia związane z nauką takie jak konferencja promująca Zeszyty Naukowe dotyczące transformacji czy konferencję poświęconą wykorzystywaniu dronów w bezpieczeństwie i energetyce, na której zaprezentowany został innowacyjny dron polskiej produkcji Prometheus.  W WSKM odbywają się także wydarzenia kulturalne takie jakie koncerty noworoczne czy wystawy fotografii,
która na przykład aktualnie znajduje się na pierwszym piętrze.

WSKM posiada szybką zdolność do reakcji na potrzeby lokalnego rynku pracy.
W ramach projektu pilotażowego „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Turku Uczelnia pomagała w merytorycznym wdrożeniu dwóch innowacyjnych projektów polegającej na aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych realizując projekty „Mama w pracy” oraz „Nawigator Kariery”.

Źródło informacji: WSKM w Koninie / Fot. Tomek Biedziak

Udostępnij na: