Z XLI sesji Rady Powiatu Konińskiego

Upamiętnienie Bohaterów Powstania Styczniowego, aktualizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz udzielenie dotacji celowej województwu wielkopolskiemu, to tylko niektóre z decyzji podjętych na XLI sesji Rady Powiatu Konińskiego.

Radni Powiatu Konińskiego spotkali się na sesji po raz czterdziesty pierwszy w tej kadencji. Porządek obrad liczył dwadzieścia jeden punktów.

Zwołane na 26 kwietnia posiedzenie, rozpoczęło się od wysłuchania wystąpienia Starosty Konińskiego, który przybliżył działalność zarządu powiatu i najważniejsze wydarzenia powiatowe z okresu międzysesyjnego.

W części sprawozdawczo-informacyjnej sesji radni przyjęli sprawozdania z prac wszystkich komisji rady oraz z realizacji planu kontroli komisji rewizyjnej w 2022 r. Zapoznali się z oceną stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta i powiatu w minionym roku. Nie wnieśli też uwag do materiałów podsumowujących ubiegłoroczną działalność: Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – w tym także, jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Z akceptacją rady spotkała się również informacja dotycząca projektów realizowanych przez powiat z udziałem zewnętrznych środków finansowych. Wynika z niej, że w 2022 r. nasz samorząd był zaangażowany w realizację 49 projektów, w tym 37 – rządowych i 9 – unijnych. Pozyskana w ramach tych programów kwota dofinansowania – wynosząca ponad 37 mln 620 tys. zł – pozwoliła rozszerzyć działania pomocowe oferowane mieszkańcom przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także zrealizować wiele ważnych zadań w obszarze infrastruktury drogowej, edukacji i ochrony środowiska.

Po przyjęciu trzech informacji i sześciu sprawozdań, radni zajęli się sprawami wymagającymi rozstrzygnięcia w drodze uchwały. W ten sposób dokonali aktualizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 r (zabezpieczając na jego realizację w roku bieżącym kwotę 2 146 944,00 zł), a także postanowili o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego o stwierdzenie nieważności uchwały nr XXVIII/241/2021 Rady Powiatu Konińskiego. Wyrazili również zgodę na udzielenie Województwu Wielkopolskiemu dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”. Przyjęli też autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu i zadecydowali o dokonaniu zmian w budżecie na rok bieżący oraz w wieloletniej prognozie finansowej powiatu.

Radni byli jednomyślni w sprawie podjęcia uchwały upamiętniającej Bohaterów Powstania Styczniowego w 160. rocznicę Wielkiego Zrywu Narodowego. Tym samym, organ stanowiący powiatu wypracował stanowisko następującej treści:

„160 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Powstanie Styczniowe jest aktem odrzucenia rosyjskiej niewoli oraz wyrazem odrodzenia narodu i woli odzyskania wolności. Ofiara złożona przez Powstańców, choć nie od razu, bo pół wieku później, przyczyniła się do odzyskania Niepodległości przez Naszą Ojczyznę. Będąc jednym z najważniejszych wystąpień na rzecz niepodległości Polski, Powstanie Styczniowe zasługuje na szczególny szacunek współczesnych pokoleń Polaków.

Rada Powiatu Konińskiego składa hołd uczestnikom Powstania Styczniowego i pragnie oddać cześć tym, którzy odegrali ogromną rolę w walce o wolność. Oddając hołd walczącym powstańcom, wyrażamy przekonanie, że tradycja wspólnej walki o wolność stanowi jeden z filarów naszej tożsamości i formułowania idei niepodległościowych w Europie. Przywołując słowa „za naszą i waszą wolność”, solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy dzisiaj walczą o wolność swojego narodu.

Rada Powiatu Konińskiego wyraża wolę otoczenia należną pamięcią i bezpośrednią troską miejsca walk powstańczych na terenie Powiatu Konińskiego we współdziałaniu z lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli.

W celu upamiętnienia 160. Rocznicy Powstania Styczniowego Rada Powiatu Konińskiego zachęca instytucje publiczne i inne podmioty do godnego uczczenia rocznicy oraz upamiętnienia Bohaterów Powstania poprzez podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych, oświatowych, sportowych, angażując dzieci, młodzież i lokalne społeczności do uczestnictwa w tych obchodach.”

 

Źródło: Marta J. Bagrowska, Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: