Z XXVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni powiatu konińskiego obradowali po raz dwudziesty ósmy w tej kadencji. Zadecydowali o celach i kierunkach rozwoju powiatu na najbliższe dziewięć lat, przyjęli nowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz dokonali zmian w budżecie.

Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego, radni powiatu spotkali się w starostwie 1 grudnia. Posiedzenie rozpoczęło się od zmian w porządku obrad polegających na wyłączeniu z programu sesji punktu dotyczącego udzielenia pomocy finansowej powiatu gminie Skulsk.

W części sprawozdawczej posiedzenia, radni wysłuchali relacji Starosty Konińskiego z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym. Przyjęli także sprawozdanie podsumowujące tegoroczną edycję programu usuwania azbestu oraz informację Zarządu Dróg Powiatowych o przygotowaniu służb powiatu do zimowego utrzymania dróg.

Następnie, rada zadecydowała o przyjęciu programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2024 oraz o zmianach w planie tegorocznych wydatków PFRON. Organ stanowiący uchwalił „Strategię Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030” oraz powierzył Miastu Konin prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej. Był też jednomyślny w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew (10 tysięcy złotych) z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Roztoce na zadanie związane z termomodernizacją remizy.

Kolejne rozstrzygnięcia dotyczyły zmian w planach finansowych powiatu. Radni przyjęli autopoprawki zgłoszone przez zarząd, a następnie zadecydowali o dokonaniu korekty w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

Na sesji podjęto też uchwały związane z dostosowaniem wynagrodzenia przewodniczącego zarządu oraz diet radnych powiatu do obecnie obowiązujących unormowań prawnych.

 Zgodnie z przyjętą uchwałą, na pensję starosty konińskiego składać się będą: wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 10 770 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 3 450 zł, dodatek za wieloletnią pracę (w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego) – 2 154 zł oraz dodatek specjalny (w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) w wysokości 4 266 zł.

Podwyżki diet radnych powiatu konińskiego przyjęto w oparciu o kwotę bazową ustaloną na poziomie 1789,42 zł. Zgodnie z przyjętą dziś uchwałą, dieta przewodniczącego rady wyniesie 4294,61zł, wiceprzewodniczącego rady oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej – 3578,84 zł, przewodniczącego komisji – 3399,90 zł, członka komisji rewizyjnej – 3399,90 zł, radnego pełniącego funkcję członka zarządu – 3936,72 zł, a dieta radnego niepełniącego żadnej funkcji – 3131,48 zł.

Nowe zasady stosuje się do ustalania wynagrodzeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 roku.

 

Źródło: Marta J. Bagrowska Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: