Z XXXIX sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni powiatu konińskiego obradowali po raz 39. w tej kadencji. Dokonali zmian w budżecie, zaktualizowali program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zadecydowali o udziale finansowym powiatu w projekcie „Budowa linii kolejowej Turek – Konin”.

Porządek posiedzenia liczył dziesięć punktów. W części sprawozdawczej rada przyjęła sprawozdanie starosty konińskiego z działalności zarządu powiatu. Stanisław Bielik podsumował też najważniejsze wydarzenia powiatowe, które odbyły się w okresie międzysesyjnym.

Pierwsze posiedzenie w nowym roku zaowocowało podjęciem czterech uchwał. Po wystąpieniu przewodniczącego zarządu, radni dokonali aktualizacji „Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi… na lata 2022 – 2024” zapewniając na tegoroczną realizację ujętych w nim zadań – 2 146 944 zł.

Kolejne decyzje również dotyczyły spraw finansowych. Po przyjęciu autopoprawek zgłoszonych przez zarząd (z wyłączeniem inwestycji polegającej na przebudowie obiektu mostowego w Rudzicy, która uzyskała negatywną opinię komisji budżetowej) radni przychyli się do proponowanych zmian w budżecie na rok bieżący i w wieloletniej prognozie finansowej.

Pod obrady powrócił też temat „Budowy linii kolejowej Turek-Konin”. Zarząd powiatu przedłożył radzie projekt uchwały w sprawie udziału finansowego powiatu w tym przedsięwzięciu. Po ożywionej dyskusji, wysłuchaniu mieszkańca gminy Krzymów (który wyraził sprzeciw dla planowanej inwestycji) oraz przedstawieniu pozytywnej opinii komisji rozwoju i infrastruktury w tej sprawie, radni przyjęli dokument w proponowanym brzmieniu stosunkiem głosów 13 „za”, 8 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się”. Tym samym, Rada Powiatu Konińskiego wyraziła zgodę na współfinansowanie przez powiat koniński budowy linii kolejowej na trasie Konin-Turek. Podjęta uchwała przewiduje wkład własny powiatu w kwocie nieprzekraczającej 2 000 000 złotych i będzie przekazana zgodnie z okresem realizacji projektu, tj. w latach 2023 – 2028, czyli 400 tysięcy rocznie.

Źródło: Marta J. Bagrowska Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: