Z XXXVII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni Powiatu Konińskiego spotkali się na XXXVII sesji. Zrealizowali wszystkie tematy przewidziane w porządku obrad.

Pierwsze grudniowe posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego zostało zaplanowane na 6 grudnia. W związku z przypadającymi w tym dniu „Mikołajkami”, przewodniczący rady Ryszard Nawrocki przygotował dla radnych słodkie niespodzianki oraz specjalne życzenia.

Po świątecznym akcencie przedstawiciele organu stanowiącego powiatu przystąpili do pracy. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym przyjęli informację o przygotowaniu Zarządu Dróg Powiatowych do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2022/2023 oraz sprawozdanie z realizacji tegorocznych zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest…” Następnie ustalili wysokości przyszłorocznych opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich oraz na zawarcie umowy o świadczenie usług w tym zakresie.

Kolejnym procedowanym dokumentem był projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2023 – 2027”. Po jego uchwaleniu, radni zadecydowali o udzieleniu wsparcia finansowego gminie Rychwał z przeznaczeniem dla OSP w Kucharach Kościelnych. Dotacja celowa w wysokości 10 tysięcy złotych wykorzystana zostanie przez jednostkę na termomodernizację strażnicy. Radni byli też jednomyślni w sprawie przyznania pomocy finansowej (10 tysięcy zł) gminie Ślesin. Środki te trafią do jednostki OSP w Licheniu Starym na zakup aparatów powietrznych.

Kolejne rozstrzygnięcia dotyczyły zmian w uchwale określającej zadania powiatu i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację oraz – po uwzględnieniu autopoprawek zarządu – zmian w budżecie na rok bieżący i w wieloletniej prognozie finansowej.

Po krótkiej przerwie w obradach, radni przyjęli plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. Następnie (zgodnie ze zgłoszonymi przez radnych zmianami na poprzedniej sesji) zatwierdzili nowe składy osobowe komisji: skarg, wniosków i petycji oraz rozwoju i infrastruktury oraz dokonali zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Konińskiego.

 

Rada Powiatu Konińskiego będzie teraz pracować w następujących komisjach:

Komisja Rewizyjna

 1. Elżbieta Raźna – przewodnicząca
 2. Sebastian Ławniczak – wiceprzewodniczący
 3. Janusz Stankiewicz – sekretarz
 4. Maria Wróbel
 5. Elżbieta Fijałkowska
 6. Zbigniew Klauze
 7. Maciej Kwiryng
 8. Tadeusz Słodkiewicz

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 1. Maria Chojnacka – przewodnicząca
 2. Janusz Stankiewicz – wiceprzewodniczący
 3. Żanetta Matlewska
 4. Bogdan Kołodziejczak
 5. Ryszard Nawrocki
 6. Maciej Kwiryng

Komisja Rozwoju i Infrastruktury

 1. Elżbieta Fijałkowska – przewodnicząca
 2. Wiesław Bednarek
 3. Ryszard Nawrocki
 4. Radosław Kelm
 5. Zbigniew Rogowski
 6. Bogdan Kołodziejczak

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

 1. Sebastian Ławniczak– przewodniczący
 2. Elżbieta Maria Raźna – wiceprzewodniczący
 3. Monika Rybicka – Horbińska
 4. Anna Juszczak-Kopaczewska
 5. Jerzy Rzepecki
 6. Żanetta Matlewska

Komisja Spraw Społecznych

 1. Halina Lenartowicz – przewodnicząca
 2. Monika Rybicka – Horbińska – wiceprzewodnicząca
 3. Anna Woźniak
 4. Maria Chojnacka

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Zbigniew Klauze – przewodniczący
 2. Sławomir Ławniczak
 3. Radosław Kelm
 4. Władysław Kocaj
 5. Henryk Kryk

Komisja Prawa i Porządku Publicznego

 1. Piotr Maciejewski – przewodniczący
 2. Anna Juszczak-Kopaczewska – wiceprzewodniczący
 3. Władysław Kocaj
 4. Zbigniew Rogowski
 5. Henryk Kryk

Komisja Budżetowa

 1. Maria Wróbel – przewodnicząca
 2. Sławomir Ławniczak – wiceprzewodniczący
 3. Wiesław Bednarek
 4. Anna Woźniak
 5. Andrzej Perkowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Jerzy Rzepecki – przewodniczący
 2. Piotr Maciejewski – wiceprzewodniczący
 3. Andrzej Perkowski – sekretarz
 4. Halina Lenartowicz
 5. Tadeusz Słodkiewicz

 

Marta J. Bagrowska

Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: