Radni powiatu uchwalili budżet na 2022 r.

Stabilny budżet na trudne czasy. Radni jednogłośnie uchwalili budżet powiatu na 2022 rok. Przyszłoroczne dochody mają sięgnąć ponad 112 mln zł, a wydatki ponad 127 mln zł.

Radni powiatu konińskiego spotkali się 29 grudnia na ostatnim posiedzeniu w tym roku kalendarzowym. Zrealizowali piętnastopunktowy porządek obrad. Wyrazili między innymi zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, przyjęli zgłoszone przez zarząd powiatu autopoprawki do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, a także zatwierdzili przyszłoroczne plany pracy rady i jej komisji.

Koniec roku to jednak przede wszystkim czas uchwalania budżetów na kolejne miesiące. Obrady przyniosły, więc rozstrzygnięcia w sprawie najważniejszych dokumentów finansowych powiatu. Radni uchwalili wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2032. Zgodnie zagłosowali też za przyjęciem budżetu na 2022 r.

Według starosty Stanisława Bielika przygotowanie planu finansowego w proponowanym kształcie wymagało bardzo wyważonych decyzji.

 Planowanie przyszłorocznego budżetu napotkało na wiele trudności. Niepewna jest wielkość z wpływów podatkowych, które już w tym momencie są niższe o kwotę prawie 1 mln 300 tysięcy niż planowane do wykonania w roku bieżącym. Niższe o kilkaset tysięcy są też subwencje. Niekorzystna jest wysoka inflacja, która ma wpływ na znaczący wzrost kosztów bieżących. Należy się również spodziewać wzrostu wydatków inwestycyjnych, co odczuliśmy już przecież w tym roku. Te i inne, niedające się przewidzieć do końca okoliczności, które będą miały wpływ na naszą pracę i działalność samorządową, sprawiły, że opracowanie budżetu na 2022 rok było zadaniem wyjątkowo trudnym – mówił starosta Stanisław Bielik.

W przyjętym na 2022 r. budżecie, dochody powiatu prognozowane są na 112.132.184,86 zł, a wydatki – na 127.142.004,17 zł.

Największymi wartościami po stronie dochodów są subwencje i dotacje wynoszące łącznie: 61.987.567,16 zł (tj. 55,28% dochodów ogółem) oraz prognozowane na 50.144.617,70 zł (tj. 44,72% dochodów ogółem) dochody własne, głównie z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych.

Znaczący wpływ na wielkość dochodów mają też środki pozyskane przez powiat ze źródeł zewnętrznych, m.in.: 7.262.636,08 zł dofinansowania inwestycji powiatowych z programów rządowych oraz 3.233.051,98 zł dotacji celowych ze środków europejskich.

Najwięcej po stronie wydatków pochłonie transport i łączność – 37.322.908,44 zł, oświata: 22.052.164,00 zł oraz zadania z zakresu polityki społecznej – 18.690.288,68 zł. Prognozuje się również wzrost kosztów funkcjonowania administracji samorządowej, co przekłada się na wydatki planowane w przyszłym roku na kwotę 23.185.615,79 zł.

Plan finansowy na 2022 r. zakłada też 33.044.943,72 zł na wydatki majątkowe, w tym 32.353.943,72 zł na inwestycje. Jak zaznaczył przewodniczący zarządu, one również w ciągu roku ulegną zwiększeniu, bowiem tak skonstruowany budżet daje szansę na uzyskanie kolejnych dotacji na zadania inwestycyjne.

– Doświadczenie uczy, że w ciągu całego roku budżet będzie się zmieniał wprowadzając do realizacji nowe zadania, szczególnie zadania inwestycyjne wzbogacające majątek powiatu. O ich wielkości, w wielu przypadkach, zadecydują możliwości skorzystania przez powiat z takich programów jak: Polski Ład, Fundusz Dróg Samorządowych czy też programów unijnych. Na pewno wykorzystamy każdą okazję ubiegania się o środki na inwestycje, zarówno w majątek powiatu, jak i w ludzi – zapewniał starosta Stanisław Bielik.

Przyszłoroczny budżet zakłada również możliwość zaciągnięcia przez powiat kredytu w wysokości 7 600 000,00 zł.

– Przez ostatnie trzy lata nie zaciągaliśmy nowych kredytów, a systematycznie spłacaliśmy nasze zobowiązania kredytowe z lat poprzednich. W sumie, w ciągu trzech lat spłaciliśmy łącznie 11.956.070,52 zł, a łącznie z obsługą zadłużenia – 12.902.021,88 zł. Dzięki temu nasze zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 13.184.089,24 zł. Znaczący wzrost kosztów działalności i planowane inwestycje powodują, że w roku 2022 wystąpi potrzeba zaciągnięcia kredytu na zrównoważenie budżetu. Środki te pozwolą spłacić kolejną ratę wcześniejszych zobowiązań powiatu – w wysokości 3.985.356,84 zł. Natomiast dalsze uruchomienie kredytu będzie uzależnione od wielkości inwestycji, jakie będą realizowane w roku 2022 – wyjaśnił starosta koniński.

Stanisław Bielik zapewnił też, że przyszłoroczny budżet daje stabilność finansową powiatu i gwarantuje realne wykonanie nałożonych na samorząd zadań.

Projekt budżetu powiatu konińskiego na 2022 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i wszystkie komisje rady, a także uzyskał akceptację klubów: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości, Towarzystwa Samorządowego oraz Naszego Powiatu. Sprawnie przebiegło również głosowanie nad dokumentem. Uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”.

 

Źródło: Marta J. Bagrowska Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: