Z XXXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Za nami XXXIII sesja Rady Powiatu Konińskiego. Obrady zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym. Radni przyjęli pięć dokumentów podsumowujących ubiegłoroczne zdania realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu i wydziały starostwa.  

Porządek obrad liczył piętnaście punktów. Radni wysłuchali wystąpienia Starosty Konińskiego, a następnie przyjęli sprawozdania z ubiegłorocznej: działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie (PINB), realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – także, jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Wg statystyk ujętych w materiale PINB, w ubiegłym roku do jednostki wpłynęło 6019 wniosków i zgłoszeń, z czego 1280 dotyczyło rozpoczęcia budowy, a 923 zgłoszenia związane były z jej zakończeniem. Łącznie w powiecie oddano do użytku 1024 obiekty budowlane, co stanowi najwyższy wskaźnik na przestrzeni ostatnich 20 lat. Z informacji przekazanych przez pełnomocnika do spraw współpracy powiatu z NGO, wynika, że w ubiegłym roku na różne obszary działalności, której beneficjentami była społeczność powiatu, wsparcie finansowe otrzymały 33 organizacje pozarządowe na realizację 38 przedsięwzięć. 2021 r. był też intensywnym czasem pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, które w ramach strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie, realizowało m.in.: siedem programów skierowanych do potrzebujących wsparcia mieszkańców. Powiat Koniński był jednym z czterech podmiotów w Wielkopolsce, który opracował i wdrożył program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, jako pierwsza jednostka powiatowa w subregionie konińskim uruchomiła Punkt Potwierdzający Profil Zaufany. Realizując zadania organizatora pieczy zastępczej w powiecie, w rodzinach zastępczych umieszczono kolejnych 59 dzieci oraz przekształcono 3 rodziny zastępcze zawodowe w rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne.

Zgodnie z porządkiem obrad, rada wysłuchała również sprawozdania przygotowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie. Wynika z niego, że w roku ubiegłym na powiatowych drogach zrealizowano zadania inwestycyjne, remontowe i bieżące o łącznej wartości: 33 289 526,18 zł. Na 17 realizowanych projektów inwestycyjnych – 9 zakończono. W ich efekcie, do użytku oddanych zostało 13,855 km nowej nawierzchni dróg oraz 4,145 km chodników. Do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przyczyniły się też remonty cząstkowe (masą na gorąco i na zimno) na 4966 tys.m2 nawierzchni, wycinki drzew – w ilości 54 sztuki, a także wybudowanie 5 zatok autobusowych i 2,232 km ścieżek rowerowych.

Po przyjęciu wszystkich informacji i sprawozdań, radni zajęli się sprawami wymagającymi rozstrzygnięcia w drodze uchwały. W ten sposób wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie Stare Miasto urządzeń oświetlenia drogowego (o wartości 276 325 złotych) wykonanych w ramach inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w m. Żychlin”. Podjęli również uchwałę zmieniają uchwałę w sprawie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”, a także przyjęli autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu i zadecydowali o dokonaniu zmian w budżecie na rok bieżący oraz w wieloletniej prognozie finansowej powiatu.

 

Źródło: Marta J. Bagrowska Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: