Zarząd Powiatu Konińskiego bez wotum zaufania, ale z absolutorium

Radni powiatu konińskiego nie udzielili zarządowi wotum zaufania, zagłosowali natomiast za przyznaniem absolutorium z wykonania budżetu za 2021 r.

Na sesji, która odbyła się 29 czerwca w starostwie, radni mieli za zadanie ocenić pracę zarządu związaną z wykonaniem ubiegłorocznego budżetu oraz realizacją najważniejszych celów ukierunkowanych na rozwój powiatu opisanych w raporcie o stanie powiatu konińskiego za 2021 r.

Po przedstawieniu przez starostę konińskiego sprawozdania z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, rozpoczęła się procedura rozpatrzenia raportu o stanie powiatu za 2021 r. Ponownie przy mównicy stanął starosta Stanisław Bielik, który przybliżył radnym treść raportu.

Przewodniczący zarządu poinformował m.in., że na przestrzeni ubiegłego roku mienie powiatu zwiększyło się o 26 048 411,21 zł osiągając wartość 332 353 812,36 zł. Dodał też, że do zwiększenia zasobów materialnych powiatu przyczyniło się zrealizowanie 29 przedsięwzięć inwestycyjnych o łącznej wartości 24.699.269,96 zł. Stanisław Bielik podkreślił, że aktywność inwestycyjna powiatu nie generowała zaciągania nowych zobowiązań finansowych. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 13 184 089,28 zł i było o 3 985 356,84 zł mniejsze niż na koniec 2020 r.

Starosta odniósł się także do realizacji obowiązujących w ubiegłym roku dokumentów strategicznych i planistycznych powiatu (2 strategii, 12 programów i jednego planu, a także 8 programów zewnętrznych służących celom określonym w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego) Wspomniał również o efektach realizacji 7 projektów edukacyjnych oraz 5 – służących przeciwdziałaniu bezrobociu. Wg informacji powiatowych służb zatrudnienia, programy realizowane przez PUP w Koninie przyczyniły się w ubiegłym roku do zaktywizowania 2 266 osób bezrobotnych, tj. o 74,6% więcej niż w roku 2020, a liczba bezrobotnych w regionie konińskim zmalała o 15,3 %. Na koniec 2021 r. w PUP w Koninie zarejestrowanych było 5 815 osób bezrobotnych, w tym z powiatu konińskiego – 3 712 osób.

Przewodniczący zarządu przybliżył także działania podjęte przez organ wykonawczy powiatu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Poinformował m.in., że wydatki powiatu konińskiego na walkę z pandemią wyniosły w ubiegłym roku 199.847,76 zł, z czego 176 093,37 zł stanowiło wkład własny powiatu w realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych. Natomiast, korzystając z tych mechanizmów pomocowych Powiat Koniński pozyskał w 2021 r. – 328 431,91 zł.

Przewodniczący zarządu podsumował też wykonanie uchwał Rady Powiatu Konińskiego. Wynika z niego, że z 88 uchwał realizowanych przez zarząd, w pełni zrealizowanych zostało w ubiegłym roku 57 uchwał. W trakcie realizacji jest 25 uchwał, które ze względu na kierunkowy lub długofalowy charakter stanowią podstawę do podejmowania decyzji i bieżących działań, a dla 6 uchwał okres realizacji rozpoczął się w 2022 r. Starosta podkreślił, że wszystkie akty organu stanowiącego powiatu zostały wykonane z zachowaniem procedur i terminów na każdym etapie ich realizacji.

Przedłożony dziś Państwu Raport zawiera dane o wszystkich ważnych aspektach funkcjonowania powiatu i tym samym potwierdza, że zarząd powiatu dołożył w ubiegłym roku wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość usług publicznych oraz prawidłową realizację zadań służących zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Warto podkreślić, że roku 2021 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale trzeba go również postrzegać, jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim nowe plany i koncepcje na kolejne lata – powiedział starosta koniński Stanisław Bielik kończąc omawianie raportu.

Po burzliwej dyskusji, głosowana była uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania. Rada go jednak nie udzieliła. Za przyznaniem zarządowi powiatu wotum zaufania zagłosowało 7 radnych, 9 było przeciwnych, a 4 – wstrzymało się od głosu. Nieobecnych było 5 radnych. Nieudzielenie przez radę wotum zaufania zarządowi niesie za sobą poważne konsekwencje, jest bowiem równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. Na najbliższej sesji (zwołanej nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od podjęcia ww. uchwały) odbędzie się jawne głosowanie w tej sprawie. Do odwołania zarządu potrzebnych jest poparcie większości, tj. 3/5 głosów rady.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok, które również przedstawił starosta koniński Stanisław Bielik.

Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz zrealizowaniu pozostałych etapów procedury absolutoryjnej, radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną gospodarkę finansową powiatu. Dali temu wyraz udzielając Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium. Uchwałę podjęto w obecności 20 radnych, stosunkiem głosów: 18 „za” i 2 „wstrzymujących się”.

W dalszej części obrad radni przyjęli autopoprawki zgłoszone przez zarząd, dokonali zmian w budżecie powiatu oraz w wieloletniej prognozie finansowej, a także podjęli uchwalę w sprawie negatywnej opinii dotyczącej proponowanego wariantu (trasy nr 9 – Bukowa) nowej linii kolejowej Turek – Konin.

 

Źródło: Marta J. Bagrowska Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: