Nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej!

Monitoring wizyjny w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.

Magazynowanie odpadów jest bardzo rygorystycznie obwarowane prawnie. Każdy magazyn i składowisko odpadów musi być objęte monitoringiem wizyjnym, gwarantującym możliwość kontrolowania wszystkiego, co dzieje się w zasięgu 5 metrów od miejsca składowania lub magazynowania. Warunki te dokładnie definiują szczegółowe rozporządzenia dotyczące: magazynowania, monitoringu i ochrony przeciwpożarowej. Przepisy dotyczą konstrukcji i technicznego wyposażenia magazynów, monitoringu wizyjnego, oznakowania, ale przede wszystkim zapewnienia w całym obiekcie ochrony przeciwpożarowej i to na najwyższym poziomie.

Obecnie wszystkie magazyny MZGOK Sp. z o.o. oraz składowisko objęte są monitoringiem wizyjnym.

Prace modernizacyjne w tym zakresie  przebiegały wieloetapowo. Rozpoczęto je w 2019 roku od  uporządkowania istniejącego monitoringu wizyjnego na terenie sortowni, kompostowni i składowiska. Najmniej zmian wprowadzono na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, gdzie sukcesywnie zastępowano zainstalowane kamery w poszczególnych węzłach technologicznych urządzeniami nowej generacji.

W 2022 roku na dachu ZTUOK zainstalowana została kamera termowizyjna „obserwująca” składowisko i kompostownię, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo pożarowe na tym terenie. W tym samym  roku został zakupiony nowy system HIK Central,  który stanowi kluczowy element systemu monitorowania. Zapewnia wiele funkcji operacyjnych, w tym podgląd w czasie rzeczywistym, sterowanie, odtwarzanie i zapis wideo oraz odbieranie alarmów i rejestr zdarzeń.

W 2024 roku składowisko odpadów i kompostownia wzbogaciły się o kolejne 44 kamery stałopozycyjne i 5 kamer obrotowych, a 34 kamery stałopozycyjne oraz 1 kamera obrotowa pełnią  nadzór nad magazynami surowców, PSZOK, sortownią i ciągami komunikacyjnymi na terenie Zakładu. Natomiast, boksy magazynowe obserwują 2 kamery obrotowe i 8 kamer szerokokątnych. System monitoringu bunkra na odpady w ZTUOK zasiliła dodatkowo jedna kamera iskrobezpieczna.

Prace modernizacyjne wykonała firma Kartel-Tech z Sierpca, wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Koszt prac w latach 2023 i 2024 wyniósł 933 152,66 zł i w całości został sfinansowany ze środków własnych spółki.

Obecnie ponad 170 kamer przez 24 godziny na dobę „obserwuje” tereny MZGOK przekazując obraz m.in. do punktów zarządzania gospodarką odpadami, nastawni ZTUOK i na stanowisko ochrony. Pozwala to na bieżące reagowanie w razie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego i innego w mieniu i osobach oraz przyczynia się do prawidłowego funkcjonowanie instalacji, maszyn, urządzeń, pojazdów samobieżnych niezbędnych do prowadzenia odzysku i zagospodarowania odpadów komunalnych. Dostęp on-line w czasie rzeczywistym do wybranych monitorowanych przestrzeni ma Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Koninie.

Prawidłowość prowadzenia składowiska odpadów oraz realizację rozporządzenia w zakresie monitoringu wizyjnego, w marcu 2023 roku skontrolował Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie wnosząc żadnych uwag i zaleceń.

Dzięki kolejnym modernizacjom monitoringu wizyjnego coraz łatwiej jest dbać o bezpieczeństwo na terenie zakładu obejmującego teren o powierzchni ponad 80 ha, na którym zlokalizowane zostały wszystkie instalacje służące zagospodarowaniu odpadów pochodzących od mieszkańców subregionu konińskiego.

Źródło zdjęć i tekstu: MZGOK Sp. z o. o. w Koninie

 

 

Udostępnij na: