Z XLII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok oraz Raport o stanie Powiatu Konińskiego. Na tej podstawie udzielili zarządowi powiatu absolutorium i wotum zaufania.

Podczas sesji, która odbyła się 22 czerwca w starostwie, radni mieli za zadanie ocenić pracę zarządu związaną z wykonaniem ubiegłorocznego budżetu oraz realizacją najważniejszych celów ukierunkowanych na rozwój powiatu opisanych w raporcie o stanie powiatu konińskiego za 2022 r.

Czterdzieste drugie posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego miało wyjątkowy przebieg nie tylko ze względu na głosowanie nad najważniejszymi dla organu wykonawczego uchwałami. Sesja rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy pamięci Henryka Kryka – radnego i członka zarządu powiatu, który zmarł po długiej chorobie w maju br. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego z powodu śmierci, miejsce w radzie powiatu zajęła Barbara Smul-Plichta, która w wyborach (przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.) uzyskała kolejno największą liczbę głosów z listy KW Towarzystwo Samorządowe w okręgu wyborczym nr 1 – Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek. Aby spełnić warunek objęcia mandatu radnej powiatu konińskiego Barbara Smul-Plichta złożyła na dzisiejszej sesji ślubowanie.

Następnie, po przedstawieniu przez starostę konińskiego sprawozdania z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, rozpoczęła się procedura rozpatrzenia raportu o stanie powiatu za 2022 r. Ponownie przy mównicy stanął starosta Stanisław Bielik, który przybliżył radnym treść dokumentu.

Przewodniczący zarządu poinformował, że zgodnie z ustawowym wymogiem, raport zawiera informacje dotyczące wykonania przez zarząd w 2022 r. zadań służących realizacji obowiązujących dokumentów planistycznych (strategii i programów) oraz uchwał rady powiatu. Jak wynika z przedstawionego radzie raportu, Zarząd Powiatu Konińskiego dysponował w roku ubiegłym zestawem 15 dokumentów o charakterze strategicznym i operacyjnym ukierunkowanych na usprawnienie zarządzania procesami rozwojowymi na terenie powiatu. W związku z celami określonymi w tych dokumentach wydziały starostwa i jednostki organizacyjne powiatu realizowały w ubiegłym roku również 23 projekty i programy finansowane ze źródeł zewnętrznych

Po raz pierwszy w Raporcie znalazły się informacje dotyczące realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030 – nowego dokumentu, który został przyjęty przez radę powiatu 1 grudnia 2021 r. W tym miejscu opracowania przedstawione zostały cztery główne cele rozwoju powiatu oraz przyporządkowane do nich od dwóch do sześciu priorytetów. Poza realizacją zadań służących rozwojowi gospodarczemu powiatu, w podrozdziale poświęconym strategii zostały też omówione działania dotyczące: ochrony środowiska, rolnictwa, promocji zdrowia, organizacji czasu wolnego mieszkańcom, a także działania służące poprawie jakości pracy i obsługi klientów w starostwie oraz jednostkach powiatu –   mówił starosta koniński Stanisław Bielik. 

Przewodniczący zarządu odniósł się także do ubiegłorocznej realizacji uchwał organu stanowiącego. Stanisław Bielik zapewnił, że w związku z wykonaniem prawa stanowionego przez radę Zarząd Powiatu Konińskiego inicjował i wykonywał zadania zgodnie z treścią tych aktów na każdym etapie ich realizacji. Z 96 uchwał, w pełni zrealizowanych zostało 69, a 28 jest nadal realizowanych i ze względu na kierunkowy lub długofalowy charakter stanowi podstawę do podejmowania decyzji i bieżących działań. Nie odnotowano natomiast uchwał niezrealizowanych.

Po przybliżeniu radnym treści raportu, starosta rekomendował wotum zaufania dla pracy zarządu w roku 2022.

Pozytywne opinie o raporcie wyraziły kluby radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Prawa i Sprawiedliwości. Klub Radnych Towarzystwa Samorządowego poinformował, ze wstrzyma się od głosowania, a Klub Radnych Naszego Powiatu nie przedstawił swojego stanowiska w tej sprawie. Ostatecznie za przyznaniem Zarządowi Powiatu Konińskiemu wotum zaufania zagłosowało 14 radnych, a 8 radnych wstrzymało się od głosu.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok, które również przedstawił starosta koniński Stanisław Bielik.

Budżet za 2022 roku został wykonany po stronie dochodów na kwotę 129 339 786,74 zł, co stanowiło w 99,59% planu, a po stronie wydatków na 136 530 906, 89 zł, tj. w 95,65 %. W ubiegłym roku utrzymany został wysoki poziom inwestycji. W sumie zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 29 963 917, 73 zł.

– W 2022 roku prowadziliśmy na powiatowych drogach łącznie 25 inwestycji o wartości 65 288 394,68 zł. Na ich realizację pozyskaliśmy dofinansowanie z rządowych funduszy krajowych oraz wsparcie od samorządów gminnych w wysokości 37 636 579,72 zł, co stanowiło 57,65% kosztów tych zadań – poinformował przewodniczący zarządu – realizowaliśmy też 39 projektów z innych obszarów powiatowej działalności, również ze znacznym dofinansowaniem środków pozabudżetowych. Ostatecznie, realizacja budżetu w 2022 roku, a głównie wydatki i zakupy inwestycyjne, przyczyniły się do dalszego wzrostu mienia powiatu o 32.054.371,35 zł i jego wartość na koniec roku wyniosła 364.408.183,71 zł. – dodał starosta Stanisław Bielik.

Następnie przewodniczący zarządu podziękował wszystkim, którzy wspierali zarząd powiatu w realizacji zadań i przyczynili się do wypracowania dobrego wyniku finansowego dla powiatu na koniec ubiegłego roku.

Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz zrealizowaniu pozostałych etapów procedury absolutoryjnej, radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną gospodarkę finansową powiatu. Dali temu wyraz udzielając Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium. Uchwałę podjęto w obecności 23 radnych, stosunkiem głosów: 21 „za” i 2 „wstrzymujących się”.

Zrealizowanie procedur związanych z udzieleniem wotum zaufania i absolutorium nie wyczerpało programu XLII sesji rady powiatu konińskiego. Obrady przyniosły też rozstrzygnięcia w sprawach bieżących. Radni podjęli w tym celu czternaście uchwał oraz przyjęli dwa sprawozdania i trzy informacje.

Źródło: Marta J. Bagrowska Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: